Föreningen Brinn för barnens logotyp

VÅRT ARBETE

Föreningen Brinn för barnen

Brinn för Barnen är en barnrättsförening
-som brinner för barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, barnet i fokus, alltid.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt!
Som sig bör kan man tycka men det är inte alltid ett barn får en trygg och bekymmersfri uppväxt. Brinn för Barnen är en barnrättsförening som brinner för barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, barnet i fokus, alltid.


Brinn för Barnen

- är en barnrättsförening som utgår från FN:s barnkonvention.

- är en politiskt och religiöst oberoende grupp utan vinstintresse.

- arbetar för barns rätt till stöd och trygghet utan negativa konsekvenser av sin uppväxt

- verkar i sin samtid och utvecklas med den. Detta betyder att de metoder och former som vi arbetar i ständigt förnyas för att på bästa sätt uppnå vårt syfte


Brinn för Barnen bedriver oppositions- och påverkansarbete
med fokus på barnens rätt där vi vill påverka beslutsfattare och myndigheter. Vi arbetar för att nå ut till samhället med vårt budskap och vår information för att lyfta samhällets kunskap om barns rättigheter till sin helhet. Vi vill stärka barns rättigheter på samhällets alla arenor.

Vision

Brinn för Barnen vill verka för att varje barns röst ska bli hörd, varje individuellt behov mött och att barns rättigheter ska stå i främsta rum vare sig det ärpå hemmaplan eller i rättsprocesser.

Vi vill öka kunskaperna om barn i utsatta situationer i stort och detta gör vi genom att sprida information det är dags att prata om.


Vi vill synliggöra utsatta barns situation i samhället och ställa krav på makthavare så att samhället ska ta sitt fulla ansvar.

Som värdegrund och visionsmål i vårt arbete har vi flera punkter ur FN:s Barnkonvention som grund för vårt arbete:


Artikel 5:
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

Artikel 6:
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 7:
Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.

Artikel 9:
Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.

Artikel 10:
Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.

Artikel 12:
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 13:
Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 18:
Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.

Artikel 20:
Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

Artikel 21:
Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 25:
Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.

Artikel 27:
Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Artikel 34:
Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.Brinn för Barnens vision i enighet med ovanstående punkter:

  • Bli en kraft för alla barn att räkna med inom alla områden som rör barns rättigheter, socialtjänsten och rättsväsendet såsom domstolar och polis


  • Bidra med att skapa opinion och uppmärksamma brister kring barns rättigheter och i vårt samhälle


  • Koncentrera vårt engagemang till att framför allt innefatta de barn som på ett eller annat sätt lever i utsatthet genom våld, missbruk, psykisk ohälsa eller övergrepp


  • Påverka politiker genom att skapa en dialog med dem och uppmärksamma dem på de brister som finns


  • Sprida information om utsatta barns verklighet i vårt samhälle, genom verkliga berättelser från barn och familjer samt via våra egna artiklar med olika intressenter likt socialsekreterare, advokater, poliser, familjehem och vårdnadshavare med flera


  • Hålla fler manifestationer och event

Arbetet i praktiken

Brinn för Barnen driver sin verksamhet både på nätet och ute i samhället.
Alla resor ser olika ut och sker på olika plan i samhället. En del sker på kommunnivå, andra regionalt eller på myndighetsnivå, men alla har de gemensamma nämnare, Brinn för Barnens kärna, Brinn för barnens styrelse. Vi kommer från olika studie- och arbetsbakgrunder och som samverkar för att driva gruppens vision och kärnämnen framåt. Vi undersöker samhället i stort, dess institutioner och aktörer, hur barnkonventionen fungerar och tillämpas i samhället samt informerar om detta till våra medlemmar och intresserade. Den kunskap vi får genom vårt arbete för vi vidare till de som bestämmer i kommuner, landsting och myndigheter men även till Sveriges regering och riksdag. Vissa resor vi gör sammanrör barnkonventionen och andra berör endast enskilda perspektiv, men det är alltid barnets bästa för oss i fokus.

Vi lyfter artiklar, texter och ämnen om barn i våra sociala kanaler och på vår hemsida.
I nuläget har Brinn för Barnen 50 000+ följare på Instagram, Facebook samt hemsida, och det ökar stadigt. Vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer i Sverige, men även globalt för att dels påverka beslutsfattande instanser men även för att driva en viktig förebyggande del i vår verksamhet, där bland andra barn, ungdomar och föräldrar är vårt mål. Genom vårt opinionsbildande påverkansarbete inom media och journalistik arbetar vi för att nå beslutsfattare med vårt arbete för en bättre, säkrare framtid för landets barn.


Vi arbetar för att öka kunskapen om på vilka sätt barn far illa.
Det gör vi genom att sprida information i våra kanaler. Vi är aktiva i debatten angående utsatta barn och tar upp fall och domar, vi lyfter vad en som enskild kan göra i kampen om barns rättigheter till en trygg barndom och vad vi kan göra som grupp. Vårt mål är att skapa starka kampanjer och bidra till allmänhetens kunskap om barnens situation i samhället idag. Detta gör vi med barnkonventionen och alla barns rätt till trygghet som utgångspunkt.

Nätverket

I vårt arbete vill vi möjliggöra möten och god kommunikation mellan oss och våra samarbetspartners samt medlemmar.
Vi vill inspirera och byta erfarenheter, samtidigt fylla på vår egna och andras kunskapsbank i alla ämnen som rör barns rättigheter i vårt samhälle. Brinn för Barnen vänder sig till alla som vill arbeta eller engagera sig i arbete för barnens bästa. Privatpersoner, grupper, föreningar och organisationer är alla varmt välkomna! Vi driver ett aktivt utåtriktat arbete digitalt med olika event i samvaro med våra medlemmar och för årlig manifestation i barnens bästas tecken.


Är du intresserad av att nätverka med Brinn för Barnen?

Har du information du vill delge dig av?

Vill du vara delaktig i vår gemenskap online?


I sådana fall finner du oss här.

Bild av ett animerat träd och rötter med ett barn på en gunga samt texten "BRINN FÖR BARNEN"