Föreningen Brinn för barnens logotyp

Manifestationsbrev


Vi höjer våra röster för de barn som själva inte kan göra det! Vi höjer våra röster för alla utsatta barn!


Många barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter. Det är en tragisk lista som sträcker sig trettio år tillbaka i tiden. De avlidna barnen nedan är några av de tragiska fall som media har fångat upp och rapporterat om. Vi kan bara anta att mörkertalet av barn som mist sina liv i händerna på myndigheterna är  stort. Flera barn har mist sina liv under fasansfulla former, men med en kompetent handläggning av socialtjänsten hade barnens liv räddats. Trots att det finns kunskap kring bristerna har beslutsfattarna inte tagit sitt ansvar. De stora förändringarna som kunde räddat barns liv har uteblivit.

Melinda Jacobs blev Esmeraldas röst i media… Då vaknade Sverige…


Esmeralda, 3 år – † 2020
Edwin, 4 år – † 2019
Albin, 3 år – † 2018
Josefin, 14 år – † 2017
Eddie, 7 månader – † 2016
Yara, 8 år – † 2014

Donia, 15 år – † 2012
Leo, 3 år – † 2006
Freddie, 3 år – † 2006
Bobby, 10 år – † 2006
Michael, 4 år – † 1990


De här barnen har fått sina öden uppmärksammade i media och de har en gemensam nämnare; socialtjänsten hade god kännedom om deras utsatta och svåra situation men ingrep inte. De vars viktigaste uppgift är att skydda utsatta barn har misslyckades radikalt. 500 000 barn i Sverige lever i utsatthet med en förälder som missbrukar, som lider utav psykisk ohälsa och/eller som utsätter dem för våld.  Alla dessa barn, både de som bor kvar hemma och de som blir omhändertagna av samhället, är i akut behov av en fungerande socialtjänst för att överleva och för att få möjlighet till en trygg barndom.

Det förekommer även missförhållanden och tragiska öden för barn som har blivit omhändertagna. Socialtjänsten förmår inte att säkerställa barnens trygghet och omsorg. Socialtjänstens samarbetspartners har inte varit tillräckligt utredda och kvalitetssäkrade, vilket har bidragit till att barn har farit oerhört illa i socialtjänstens vård. Redan utsatta barn har drabbats ännu mer och lidit stor skada. Socialtjänsten brister i sin uppföljning av sina samarbetspartners såsom jourhem, familjehem och institutioner. Besök sker sällan och oanmälda besök har i vissa fall aldrig skett. 

Vi har fått många vittnesmål om att barn drabbas av socialtjänstens samarbetsproblem med sina aktörer. Många barn har tvingats flytta från kärleksfulla och engagerade familjehem. Socialtjänsten hävdar samarbetssvårigheter och har ingen skyldighet att vidare förklara varför de rycker upp barn från en fungerande och trygg tillvaro. Brinn för barnen har tagit del av oändligt många vittnesmål vilket tyder på att detta sker frekvent. Familjehem räknas inte som part i något mål och ges ingen juridisk rätt att försvara sig eller hjälpa barnen de haft i sin vård. Att vuxnas prestige drabbar barnen och att myndighetens maktutövning gör barnet till en bricka i ett spel är oacceptabelt. Barn ska aldrig ryckas upp från trygga miljöer på grund av att vuxna inte kan prata med varandra.

Idag finns inte rätt förutsättningar för socialtjänsten att göra tillräckliga och rättssäkra insatser för barn och unga. Det finns stora brister inom socialtjänstens kompetens och resurser, men barn ska inte fara illa på grund av otillräcklig utbildning eller ett överbelastat system. Kvalitén på de utredningar som sker inom socialtjänsten är så undermåliga att utsatta barn i vårt samhälle far illa och deras liv riskeras.
   

Vi kräver att Esmeralda var det sista barnet som sveks av samhället på det här sättet. Det måste förändras nu!

Detta är även ett upprop för alla de barn som mister hela sin barndom när de växer upp utan rätt insatser, trygghet och kärlek, för att sedan växa upp till mycket trasiga vuxna.

Brinn för barnen höjer sina röster för;

 • Barn som växer upp utan att få sin röst hörd, och där man inte sätter barnets bästa först.
 • Barn som tvingas bo kvar med sina förövare, där de far illa och riskerar sitt liv. 
 • Barn som inte flyttas från föräldrar eller vårdnadshavare där de far illa.
 • Barn som tvingas till umgänge med sina förövare. 
 • Barn som blir inlåsta på undermåliga HVB hem utan tillgång till välutbildad personal, kvalitativ behandling och utan att få sin röst hörd. 
 • Barn som inte får rätt uppföljning eller stöd. 
 • Barn som flyttas runt av socialtjänsten, utan möjlighet att rota sig på en trygg plats. 
 • Barn som tas ifrån rättigheten att hålla kontakt med de personer de ser som sina viktiga människor. 
 • Barn som flyttas från föräldrar som hade gjort ett bra jobb med rätt hjälp.
 • Barn som flyttas till nya miljöer där de fortsätter fara illa på grund av bristfälliga utredningar av boendet. 
 • Barn som tvingas lämna sina trygga familjehem, där familjeföräldrarna i en del fall är de enda föräldrar barnen ser som sina.

Vi vill att ni politiker ska verka för att utsatta barn får en kompetent socialtjänst med illräckliga resurser med barnets bästa högst upp på dagordningen. 

Socialtjänstens missförhållanden är samma som för 30 år sedan, citatet nedan är från 1990 då 4-åriga Michael torterades och misshandlades till döds av sina föräldrar. Ett fall där socialtjänsten svek Michael gång på gång, trots flera orosanmälningar. Händelsen, som blev känd som ”Fallet Michael”, är ett av de mest omskrivna barnavårdsfallen i Sverige. 38-åriga Elisabeth Hällbo förklarar i artikeln från 1990 i SKTF-tidningen, att socialtjänsten brustit på grund av för låg bemanning, dålig organisation och bristande rutiner: 


”–Jag upplevde att vår dåvarande chef – hon som senare blev dömd för tjänstefel – kände sig pressad och stressad i sin roll. Jag var inte riktigt nöjd med ledarskapet. De socialsekreterare som arbetade då var duktiga, men många var nya och hade behövt mer handledning,” säger Elisabeth Hällbo när hon blickar tillbaka.


Det är bra att regeringen har tillsatt en utredning utifrån lex Lilla hjärtat. Några nya lagförslag är nu beslutade vilket var en viktig milstolpe, men vi är många som är eniga om att det finns oerhört mycket mer som krävs för att det ska göra en verklig skillnad för de utsatta barnen i vårt samhälle. Utredningen och de nya lagförslagen kommer förhoppningsvis leda till en tydligare lagstiftning avseende barnets bästa och barnets rätt. 
  

När det gäller socialtjänstlagen så behöver den formas om så att den underlättar istället för att försvåra skydd och hjälp av utsatta barn. Lagen var avsedd att fungera som en övergripande ramlag. 


 Det har skett ett hundratals förändringar varav cirka 70% av dessa är stora lagförändringar. Socialtjänstlagen har idag olika föreskrifter och genomförandeplaner som riskerar att ta ut varandra. Lagen är svåröverskådlig, vilket medför svårigheter vid tillämpning av den. Den upplevs vara otydlig och sakna ett väl fungerande användarperspektiv. Detta underlättar inte en enhetlig och rättssäker tillämpning av lagen. 
   Socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska utformas så att dessa lagar underlättar, inte försvårar, ökat användande av digital teknik inom socialtjänsten. Det kommer att medföra bättre samverkan mellan myndigheter för att fånga upp barn som är utsatta. Barnkonventionen blev lag 2020, nu måste vi se till att den tillämpas i praktiken. Vi menar att det aldrig kommer räcka med en förändrad lagstiftning så länge socialtjänstens kompetens är undermålig och det saknas tillräckligt med resurser för att handläggarna ska kunna utföra sitt arbete med kvalité. Socionomutbildningen behöver göras om i grunden så att den utbildar specialister istället för generalister. Handläggare bör få specialkunskaper inom det område hen avser verka inom redan under sin utbildning.


   Socialtjänsten har ofta dåliga arbetsförhållande och tillgången till handledning beskrivs som bristfällig. Handläggare vittnar om att få orkar arbeta kvar och unga nyexaminerade handläggare får mycket svåra utredningar på sitt bord utan att varken ha rätt kunskap, erfarenhet eller tillgång till kompetent handledning. Socialtjänstens utredningar är inte rättssäkra eller baserade på vetenskaplig utredningsmetodik. Socialtjänstens arbete är kanske vår tids största rättshaveri och många barn far illa och riskerar att mista hela sin barndom och i vissa fall sina liv.

IVO har granskat, utrett och visat på brister inom socialtjänsten år efter år, men ingenting har skett! Vad betyder det egentligen att bli granskad och få allvarlig kritik? Att som kommun brista i sin hantering runt utsatta barn bör kopplas till konsekvenser. Socialtjänsten handlägger en stor del det yttersta skydd vårt samhälle kan erbjuda. De har barns liv i sina händer.  Ett sådant viktigt uppdrag får inte skötas undermåligt år efter år utan konsekvenser och är oacceptabelt.


Hämtat från senaste IVO rapporten (IVO, 20200221) 

”Kommunerna lyckas inte komma till rätta med bristerna inom den sociala barn- och ungdomsvården och upprätthålla en god kvalitet. Trots omfattande kunskapsstöd, finns handläggare, som saknar nödvändig kunskap för en rättssäker handläggning”

”Bristerna innebär att barn och unga riskerar att inte få sina behov av stöd, skydd och hjälp utredda och tillgodosedda. I värsta fall kan det bidra till att barn skadas eller till och med avlider.”

Brinn för barnen  vill uppmärksamma samhället och våra beslutsfattare på de enorma brister som finns inom socialtjänsten och bland socialnämnders ledamöter. Vi verkar för en djupgående förändring av socionomutbildningen och socialtjänsten. 


Vi kräver att:

 • Socionomutbildningen görs om från en generalistutbildning till flera olika specialistutbildningar så att handläggare alltid har rätt kompetens för det arbete de är tillsatta att utföra. 
 • Socialtjänsten utreder rättssäkert, kompetent och med barnets bästa i fokus.
 • Socialtjänsten lyssnar på barnet och alltid sätter barnets bästa i främsta rummet och därmed tillämpar barnkonventionen.
 • Socialnämndens ledamöter består att personer med särskild kompetens inom de områden de ska fatta beslut i.
 • En moderniserad socialtjänstlag som är anpassad till nya krav och förutsättningar med barnets bästa i fokus i alla frågor.
 • Omforma valda delar av sekretessen och inrätta digitaliserade journaler så att orosanmälningar och annan avgörande information gällande utsatta barn alltid följer barnet. Detta möjliggör för kommuner och myndigheter att samarbeta för att skydda och hjälpa utsatta barn.
 • Regeringen ska säkerställa att socialtjänsten får tillräckliga resurser och stöd för att utföra ett fullgott förebyggande arbete samt kunna utföra sitt arbete med kvalité. Socialtjänsten ska ha rätt förutsättningar för att göra rättssäkra utredningar.
 • Socialtjänsten ska utföra gedigna kvalitetssäkrade utredningar av alla samarbetspartners. Kontaktfamilj, jourhem, familjehem och institutioner. Ny utredning ska ske vid varje placering.
 • Under en placering ska socialtjänsten kontinuerligt utföra uppföljningar hos de placerade barnet/barnen. Frekvensen bör vara hög och förekomma både som anmälda och oanmälda besök. Uppföljning ska ske med barnet enskilt och med samarbetspartnern. 
 • IVO ska bli ett starkt tillsynsorgan som frekvent följer upp socialtjänst och kommuner att de utför rättssäkra utredningar med barnets bästa i fokus. 
 • IVO ska göra uppföljning av tagna beslut för att säkerställa att de genomförs, och inte enbart anta att förbättringar sker.
 • IVO ska tillämpa sitt mandat när det krävs, de behöver bli mer effektiva med de verktyg och det mandat som de har. Mandat såsom att förelägga om viten, och även stänga ner verksamheter som inte fungerar.
 • Digitalisering av IVO och datadrivna analyser kommer bidra till att mer effektivt följa upp brister men även upptäcka fel och brister innan de inträffar.


För att lyckas behöver ni politiker agera och aktivt göra skillnad ute i verkligheten för de utsatta barnen! Ta ställning och visa att du som politiker är med och kräver en förändring för alla utsatta barn. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Brinn för barnen höjer rösten för de barn som varje dag kämpar för sin existens och för de barnänglar som blev svikna av våra myndigheter.

Guide för lokala manifestationer

Det är fantastisk roligt att se ert engagemang och för att kunna hjälpa så många som möjligt till en fin manifestation har vi skrivit den här lilla guiden. Tillsammans kan vi göra den här manifestationen stor och sprida informationen till många. Nu är det upp till er ute i landet att anordna ljuständningar utanför era lokala socialtjänstkontor och även tända egna ljus online.


TIPS FÖR ATT NÅ UT TILL MÅNGA
Vi hoppas såklart att ni har tid och möjlighet att göra just er lokala ljuständning stor.
Det här är våra förslag för att nå ut till många:

INTERNET
Dela information om manifestationen i alla dina egna sociala media. Kontakta grupper du är medlem i och fråga om du får dela informationen där. I lokala facebookgrupper kan man nå många.
• Dela vår namninsamling
• Dela vår manifestationslåt
Du kan hitta musik, logga, bilder och texter på vår hemsida

LOKALT
• Skriv ut flyers, posters, skyltar och sätt upp på anslagstavlor och andra ställen som är avsedda för information. Det finns olika kommunala bestämmelser för affischering, se vad som gäller i just din kommun
• Kontakta den lokala pressen och berätta om manifestationen. Du hittar vår manifestationstext på vår hemsida www.brinnforbarnen.se

Du får mer än gärna kontakta stora dags och kvällstidningar samt annan media också. Vi hoppas på att detta viktiga ämne kommer att få uppmärksamhet av media. Om du ska prata med pressen och behöver tips och råd, kontakta pressansvariga för Brinn för Barnen Jessica eller Johanna på info@brinnforbarnen.se

MATERIAL FÖR TRYCK
På vår hemsida hittar ni logga, manifestationsbild och information att använda på skyltar eller lappar. Ni kan också kontakt admin och få material genom mail. Tänk på att detta material endast får användas för Brinn för barnens manifestation.


SÄKERHET
• Använd gravljus med lock då de är säkrast och även klarar blåst och regn. Tänk på att inte sätta ljus i närheten av ngt som kan fatta eld.
• Var noga med att inte placera ljus, information eller bilder någonstans där de kan störa eller orsaka skada

COVID-19
Med anledning av covid är det oerhört viktigt att det inte blir några folksamlingar och vi ska givetvis följa alla gällande restriktioner och vidta alla försiktighetsåtgärder som står till buds. Uppmuntra därför bara till att stanna för ljuständning. För att slippa söka tillstånd behöver det vara ett ”kom och gå” event. Ni får gärna uppmuntra deltagare att dela sina historier tillsammans med sina ljus.


EN VARM OCH RESPEKTFULL MANIFESTATION
Det är viktigt att det blir en respektfull och vänlig manifestation. Vi tänder ljus för de barn som mist sitt liv, de barn som inte får rätt instanser och stöd men även för en bättre arbetssituation, tillräckliga resurser och rätt utbildning för alla handläggare som kämpar. Vi manifesterar mot bristerna inom Socialtjänsten och även för en fungerande socialtjänst med rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.


Tack för ditt engagemang
Tillsammans gör vi skillnad 


Mvh
Team Brinn för Barnen