Vårt arbete

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt! Som sig bör kan man tycka men det är inte alltid ett barn får en trygg och bekymmersfri uppväxt. Brinn för Barnen är en barnrättsförening som brinner för barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, barnet i fokus, alltid.

Brinn för Barnen
▪ är en barnrättsförening som utgår från FN:s barnkonvention
▪ är en politiskt och religiöst oberoende grupp utan vinstintresse
▪ arbetar för barns rätt till stöd och trygghet utan negativa konsekvenser av sin uppväxt
▪ verkar i sin samtid och utvecklas med den. Detta betyder att de metoder och former som vi arbetar i ständigt förnyas för att på bästa sätt uppnå vårt syfte

Brinn för Barnen bedriver oppositions- och påverkansarbete med fokus på barnens rätt där vi vill påverka beslutsfattare och myndigheter. Vi arbetar för att nå ut till samhället med vårt budskap och vår information för att lyftasamhällets kunskap om barns rättigheter till sin helhet. Vill vill stärka barns rättigheter på samhällets alla arenor.


Regeringen beslutade under 2018 att Barnkonventionen skulle bli gällande lag i Sverige, ett beslut som trädde i kraft under årets första månad 2020. Beslutet kom att innebära att Sveriges regering ska följa upp om detta beslut infriats i praktiken, att ett fortsatt kunskapslyft inom kommuner, landsting och statliga myndigheter görs för att barnkonventionen ska tillämpas på bästa sätt och efterlevas. Detta innebar en uppdatering och omställning i rådande lagstiftning och praxis där nu barnets bästa står i fokus, att ett barn nu är bärare av sina egna rättigheter och får en starkare juridisk ställning och central roll i beslutsprocessen som rör barnet. Barnkonventionen är huvudsakligen indelad i fyra grundläggande principer som ska verka ledande i hur konventionen övriga artiklar ska tolkas:

● Artikel 2: Förbud mot diskriminering. Alla barn har rätt att ta del av sina rättigheter.
● Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet. Alla beslut som tas och som på något sätt berör barn ska beakta barnets bästa.
● Artikel 6: Rätten till liv och utveckling. Inte bara barnets överlevnad, utan även hans eller hennes utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga.
● Artikel 12: Rätten att få komma till tals. Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt.

Det finns en rad banbrytande bestämmelser i Barnkonventionen som möjliggör en grund för barnets egna rättigheter till skillnad mot tidigare lagar som gällt i Sverige, exempelvis att barnet har rätt till personlig kontakt med sina föräldrar, rätt till omvårdnad för ett barn som berövats sin familjemiljö och barnets rätt till kostnadsfri utbildning.


Brinn för Barnen vill verka för att varje barns röst ska bli hörd, varje individuellt behov mött och att barns rättigheter ska stå i främsta rum vare sig det är
på hemmaplan eller i rättsprocesser. Vi vill öka kunskaperna om barn i utsatta situationer i stort och detta gör vi genom att sprida information det är dags att prata om.

Vi vill synliggöra utsatta barns situation i samhället och ställa krav på makthavare så att samhället ska ta sitt fulla ansvar.

Som värdegrund och visionsmål i vårt arbete har vi flera punkter ur FN:s Barnkonvention som grund för vårt arbete:

● Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.
● Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
● Artikel 7: Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.
● Artikel 9: Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.
● Artikel 10: Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.
● Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
● Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
● Artikel 18: Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.
● Artikel 20: Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.
● Artikel 21: Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa.
● Artikel 25: Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.
● Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.
● Artikel 34: Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

I enighet med dessa punkter är Brinn för Barnens vision att:

● bli en kraft för alla barn att räkna med inom alla områden som rör barns rättigheter, socialtjänsten och rättsväsendet såsom domstolar och polis
● bidra med att skapa opinion och uppmärksamma brister kring barns rättigheter och i vårt samhälle
● koncentrera vårt engagemang till att framför allt innefatta de barn som på ett eller annat sätt lever i utsatthet genom våld, missbruk, psykisk ohälsa eller övergrepp
● påverka politiker genom att skapa en dialog med dem och uppmärksamma dem på de brister som finns
● sprida information om utsatta barns verklighet i vårt samhälle, genom verkliga berättelser från barn och familjer samt via våra egna artiklar med olika intressenter likt socialsekreterare, advokater, poliser, familjehem och vårdnadshavare med flera
● i framtiden att hålla fler manifestationer och event

I vårt arbete vill vi möjliggöra möten och god kommunikation mellan oss och våra samarbetspartners samt medlemmar. Vi vill inspirera och byta erfarenheter, samtidigt fylla på vår egna och andras kunskapsbank i alla ämnen som rör barns rättigheter i vårt samhälle. Brinn för Barnen vänder sig till alla som vill arbeta eller engagera sig i arbete för barnens bästa. Privatpersoner, grupper, föreningar och organisationer är alla varmt välkomna!

Vi driver ett aktivt, utåtriktat arbete digitalt med olika event i samvaro med våra medlemmar. Vi håller även en manifestation varje år i barnens bästas tecken samman med våra medlemmar och samarbetspartners.

Brinn för Barnen driver sin verksamhet både på nätet och ute i samhället. Alla resor ser olika ut och sker på olika plan i samhället. En del sker på kommunnivå, andra regionalt eller på myndighetsnivå, men alla har de gemensamma nämnare, Brinn för Barnens kärna, Brinn för barnens styrelse. Vi kommer från olika studie- och arbetsbakgrunder och som samverkar för att driva gruppens vision och kärnämnen framåt. Vi undersöker samhället i stort, dess institutioner och aktörer, hur barnkonventionen fungerar och tillämpas i samhället samt informerar om detta till våra medlemmar och intresserade. Den kunskap vi får genom vårt arbete för vi vidare till de som bestämmer i kommuner, landsting och myndigheter men även till Sveriges regering och riksdag. Vissa resor vi gör samman rör barnkonventionen och andra berör endast enskilda perspektiv, men det är alltid barnets bästa för oss i fokus.

Vi lyfter artiklar, texter och ämnen om barn i våra sociala kanaler och på vår hemsida. I nuläget har Brinn för Barnen 40 000+ följare på Instagram, Facebook samt hemsida, och det ökar stadigt. Vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer i Sverige, men även globalt för att dels påverka beslutsfattande instanser men även för att driva en viktig förebyggande del i vår verksamhet, där bland andra barn, ungdomar och föräldrar är vårt mål. Genom vårt opinionsbildande påverkansarbete inom media och journalistik arbetar vi för att nå beslutsfattare med vårt arbete för en bättre, säkrare framtid för landets barn.

Vi arbetar för att öka kunskapen om på vilka sätt barn far illa, det gör vi genom att sprida information i våras kanaler. Vi är aktiva i debatten angående utsatta barn och tar upp fall och domar, vi lyfter vad en som enskild kan göra i kampen om barns rättigheter till en trygg barndom och vad vi kan göra som grupp. Vårt mål är att skapa starka kampanjer och bidra till allmänhetens kunskap om barnens situation i samhället idag. Detta gör vi med barnkonventionen och alla barns rätt till trygghet som utgångspunkt.

Varje år håller Brinn för Barnen manifestation Upprop Socialtjänsten. Tillsammans med en rad organisationer och våra medlemmar håller vi ljusmanifestationer runt om i landet samtidigt även online under en dygn. Kärnan i våra årliga manifestationer belyser missförhållanden i vårt land.
● 2020 höll Brinn för Barnen en manifestation för Esmeralda, Lilla Hjärtat, som gick bort 3 år gammal efter att socialtjänst svikit det förtroende de hade att säkerställa hennes liv och levnadsförhållanden. ● 2021 höll Brinn för Barnen en manifestation, Upprop Socialtjänsten 1.0 och 2.0, för att belysa de brister dagens socialtjänst har. Med våra manifestationer skapar vi en gemenskap mellan medlemmar och organisationer i vårt mål att förändra och informera. Ljusen står som symbol för alla de barn som lever under svåra förhållanden, de barn vars liv som släckts på grund av de missförhållanden som finns i vårt land samt det hopp vi sätter till framtiden. Läs gärna 1.0s manifestationsbrev och remissvar ”Rätten till en trygg barndom – från ord till handling” samt 2.0s skrivelse ”Upprop Socialtjänsten 2.0 – för en bättre socialtjänst”.
● 2021 höll vi även manifestation lex Lilla hjärtat utanför riksdagen i Stockholm. Manifestationens syfte är att uppmärksamma regeringens lagförslag ”lex Lilla Hjärtat” som Brinn för barnen tycker är för svaga. Det krävs tydligare och mer kraftfulla lagförslag för att nå en verklig förändring för de barn som vårdas av samhället. Vi överlämnade vårt remissvar lex Lilla hjärtat och vår namninsamlingen ”Lex Esmeralda” till socialminister Lena Hallengren samtidigt som vår Youtubekanal visade videos från talare på ämnet barnrättsäkerhet.

Brinn för Barnens huvudsakliga arbete ligger i opoisitionsdrivande verksamhet om dagens läge för barnrättssäkerhet. Vi arbetar för att nå ut till samhället, beslutshavare och myndigheter med vårt budskap. Vill vill stärka barnsrättigheter på alla samhällets arenor. I detta arbete driver vi som princip inte individuella fall men det förekommer stundtals undantag.

Under tiden för vårt arbete har vårt arbete kommit att röra individuella fall där barn har behövt akut hjälp från andra än de instanser samhället står för då dessa svikit i sina uppdrag att hjälpa barnen. Brinn för Barnen har valt att kalla dessa individuella barnfall för aktioner.

● Aktion Mio
● Aktion Sofie
● Akton Mellerudbarnen
#Kvinnostrejk
● Aktion Lilla hjärtats fall – i hovrätten

Brinn för Barnens senaste initiativ kommer från vår fina Jessica Ivarsson som tar oss med på en resa i en artikelserie baserad på intervjuer med idag vuxna maskrosbarn. Vi får ta del av hur dessa individers barndom såg ut och hur resans gång till vuxen ålder kantats av svårigheter och hur det präglar deras liv idag. Vilka insatser gjordes för dem under uppväxten? Vilka lärdomar har de erhållit?

Genom denna artikelserie vill Brinn för Barnen öppna ögonen för politiker, ansvariga inom läkarvård och socialtjänst, och även allmänheten för att utsatta barn ska fångas upp i ett tidigt stadium och ges den hjälp de har rätt till.

► Brinn för Barnens vuxna maskrosbarn

Fredagspepp är ett nytt tema hos Brinn för Barnen sedan februari 2021. Vi i styrelsen för Brinn turas om att peppa våra medlemmar varje fredag med ett tema om och kring barn.
Till fredagspepparna, enjoy!

Barnfall. Barn som gått grymma öden till mötes under näsan på makthavare och socialtjänst. Institutioner, politiker, socialt skyddsnät. De är alla där för att rädda upp när vuxna ute i samhället inte tar sitt ansvar för sina barn, såsom de ska. Hjälp som inte når fram p.g.a. felprioriteringar, besparingar, effektiviseringar, tjänstemän med egna agendor som går före den hjälp utsatta barn behöver. En diger lista över felaktigheter i vårt samhälle som kan göras milslång. Brinn för barnen lyfter dessa barns historier för att belysa alla de fel som vi finner måste åtgärdas för ett väl fungerande samhälle, där alla barn har lika rätt till en trygg och rättssäker uppväxt, oavsett vilka förhållanden de föds in i. Vi skriver dessa barns historier för att alltid minnas dem, för att hedra dem, för det hopp vi fäster vid att det en dag ska bli ändring, till barnens bästa.

Tänd ett Ljus är en förlängning av #barnensverigesvek. Varje barn som offrats av vuxna av en eller annan orsak vill vi i Brinn för barnen hedra och minnas. Varje liten individ finns med oss och skiner vägen inför framtiden. Genom våra sociala kanaler utlyser vi emellanåt ljuständning för något av dessa barn. Första ljuständningen var för lilla Esmeralda under Brinn för barnens första manifestation. Då tände vi ljus runt om i hela landet vid manifestationen som hölls på flera orter – för henne, och alla barns öden som gått förlorade. Våra medlemmar tände ljus i sina hem, tog bilder och postade online för att delta. Detta har vi i Brinn för barnen fortsatt med för flera av de barn som i landet dött i brist på hjälp de hade behövt. Vi kommer att fortsätta tills den dag då det inte längre behöver krävas att små liv slösas bort i händerna på ansvarslösa vuxna.