IVO – inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar dessutom för viss tillståndsprövning. Organisationen startades 2013 och är en statlig myndighet som är sorterad under socialdepartementet. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

IVO finns till för vård- och omsorgstagarna. Deras uppdrag är att med tillsyn och tillståndsprövning bidra till en säkrare vård och omsorg som bedrivs med kvalité i enighet med de lagar och föreskrifter som finns. Det är en myndighet som bland annat har ansvar för att socialtjänsten utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. IVO hjälper bland annat om man vill klaga på socialtjänsten eller få information om viktiga rättigheter som gäller familjehem, familjehemsplacering, HVB och SIS.

För barn och ungdomar
IVO tillhandahåller information om barn och ungdomars rättigheter vid kontakt med socialtjänst och sjukvård. Som en del i att vara svensk medborgare har man rätt till en god vård och omsorg. Om ett barn eller ungdom inte känner sig hörd av den socialsekreterare och inte känner att deras rättigheter respekteras kan de höra av sig till IVO för att:
– fråga om sina rättigheter
– berätta om det som inte fungerar i hälso- och sjukvården eller även socialtjänsten

Om ett barn inte kan bo hemma av någon anledning kan specifika regler göra att barnet flyttas ur sitt hem. Ett barn i exempelvis familjehem har alltid rätten att kontakta IVO om sin situation och prata med IVO ensam, utan att behöva be om lov. Barn – och ungdomslinjen är öppen vardagar mellan 9-17 och samtalet är gratis, samt syns INTE i telefonräkningen. 020-120 06 06

Anmälan enligt lex Sarah
Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst, där även SiS och LSS ingår, ska detta anmälas till IVO.

Anmäl vårdskada – lex Maria
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

IVO