HVB-hem

Barn, ungdomar, vuxna och familjer kan behöva extra stöd, omvårdnad, fostran och en behandlingsplan av olika anledningar och då kan social dygnsvård i form av ett HVB-hem vara ett bra alternativ. Alla omhändertaganden måste följa socialtjänstlagen och syftet är att ge stöd, råd, hjälp och behandling.

HVB är en förkortning för ”Hem för Vård eller Boende” och är en intuition i Sverige som på kommunens uppdrag inrättar social dygnsvård. Dessa boenden kan vara privatägda med tillstånd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), de kan också ägas kommunalt eller kooperativt.

Verksamheten ska bedrivas enligt socialtjänstlagen (SoL), och innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under begränsad tid.

Boendet kan inrikta sig på exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik och målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Barn och ungdomar som socialtjänsten anser kan behöva bo på ett HVB-boende, gör en bedömning och framställer en förfrågan till förvaltningsrätten som tar beslutet. Ibland kan också lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM) stå som grund till beslutet.

Socialstyrelsen, via länsstyrelserna, är den myndighet som övervakar vården av barn och ungdomar på HVB-hem. De har också som skyldighet att informera barnen om deras rättigheter. Boendet ska också ses som temporärt och en vårdplan ska göras för barnet och följas av personalen tillsammans med den boende. När vårdplanen uppfyllts och vård inte längre behövs är det meningen att individen ska skrivas ut.

Hela familjer kan placeras på HVB-boende tillsammans och anledningen kan vara varierande. Det kan exempelvis handla om att familjen behöver stöd på grund av missbruk, psykosociala problem eller att någon av föräldrarna har en funktionsnedsättning. Det är också vanligt att asylsökande familjer får stöd och hjälp i ett HVB-boende.

Många vuxna som kommer till HVB-hem kommer frivilligt, för att hantera sitt missbruk eller få hjälp med en allvarlig problematik som inte anses kunna lösas i den vardagliga miljön. Personer som behöver psykologisk eller psykosocial hjälp för att bemästra sin vardag och sitt liv kan då få rätten till en sådan vård genom socialtjänstlagen.

Staten driver individuellt anpassad tvångsvård genom så kallade SiS-boende. SiS är en förkortning av ”Statens institutionsstyrelse” och myndigheten erbjuder behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.