5-åring död vid HVB-hem Prästgården i Hagfors

Del 4

DETTA HAR HÄNT:
John Walter, en liten autistisk pojke med ADHD har dött vid sitt HVB-hem Prästgården, ett privatägt HVB-hem i Hagfors med otaliga brister. Efter utredningar från Ivo, egna ägarna, åklagare och polis läggs nu hemmet och systerhemmet Södra Villan ner.

Detta är del fyra om John Walter, HVB-hemmet Prästgården och hemmets ägare Humana. Läs del ett till tre här:
► Del 1 – 5-årig pojke från HVB-hem död
► Del 2 – 5-årig pojke på HVB-hem i Hagfors död
► Del 3 – 5-årig pojke död i HVB-hem i Humana/Plateas regi

Hur gick det till?
2006 startade Pernilla Nykvist Platea AB i Hagfors. Fokus för verksamheten var att göra skillnad för utsatta barn. I Plateas regi startade hon de två aktuella HVB- och familjehemmen Prästgården och Södra Villan som det skrivits mycket om i media i samband med 5-årige John Walters bortgång. Prästgården hade 8+8 platser och Södra Villan ett tiotal platser.

Pernilla har i flera år varit verksam i branschorganisationen Svensk Vård och blev 2016 vald till första kvinnliga ordförande vid förbundsstämman. Samma år köptes Platea AB upp av Humana AB, vars anställde Mikael Nygård också valdes in i styrelsen i Svensk Vård samtidigt som Pernilla.

När Humana köpte Platea och dess verksamheter gjorde man tydligt att man inte skulle ändra något i hur verksamheterna drevs. Humana profilerar sig som marknadsledande inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg med verksamheter inom LSS-boende, äldreomsorg samt skola/förskola/korttidsboende för barn med flerfunktionshinder. Humana integrerande Platea ABs i sin verksamhet vilket stärkte Humanas position på marknaden som störst distributör av vårdrelaterade tjänster i privat regi.

Vilka är Humana?
Humana AB bildades 2001 och drivs från Stockholm. Företaget har 16 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget tillhandahåller kvalitativa vård- och omsorgsinsatser med tillhörande utbildningsverksamhet enligt sin hemsida. En enkel sökning i Alla Bolag ger 61 träffar på bolagets olika verksamheter runt om i landet. Vid en närmare titt är Humana AB en koncern bestående av 73 bolag med 5 dotterbolag, varav ett av dem är Platea AB. Flertalet av koncernens bolag har även de en rad dotterbolag under sig såsom moderbolaget Humana Bu Holding AB som har sex dotterbolag och INOM – Innovative Omsorg i Norden AB som har nio dotterbolag, osv. Humana Bu Holding AB är verksam inom förvaltning av, och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare och är moderbolag till samtliga underordnade Humanabolag.

I styrelsen för Humana AB, INOM och Platea sitter Rasmus Olof Nerman, Johanna Maria Rastad och Helena Eva Marie Nilsson, ofta på dubbla poster, så även vid underordnade bolag i Humana. Rasmus Olof Nerman sitter aktivt på 179 befattningar, bland annat som VD och ordförande. Johanna Maria Rastad sitter aktiv på 135 befattningar, bland annat som VD, ordförande och ledamot. Helena Eva Marie Nilsson sitter aktivt på 133 befattningar som ledamot, suppleant och huvudansvarig revisor. I övervägande majoritet av bolagen har dessa tre individer ledande roller. De flesta bolagen i dessa listor är vårdrelaterade och har tillsammans mångmiljonavkastningar. I princip samtliga bolag är aktiebolag, med enstaka undantag. Humana stoltserar på sin hemsida med att vara ett allomfattande bolag som erbjuder alla vårdinstanser man kan tänka inom sitt konsortium, i fläta av vårdinstanser som det kallas för i offentliga sammanhang.

Majoriteten av alla bolag Nerman, Rastad och Nilsson sitter i styrelsen hos, är inriktade på vård, ekonomi, juridik, fastighetsverksamhet och utbildning, branscher sammankopplade med varandra med ett bestämt syfte, att driva en verksamhet som kan erbjuda allt under ett eget koncernparaply. Varje aktiebolag ska årligen ta fram en årsredovisning och ha en årsstämma, där aktieägarna ska fastställa räkenskaper, resultat, frågor om ansvarsfrihet, disponering av vinst och förlust m.m. Detta är tidskrävande uppdrag.

I Sverige har marknaden de senaste 30 åren haft enorm efterfrågan på barn- och ungdomsvård. Aktiebolag är en bolagsform där aktieägarna inte är juridiskt förpliktigade, utan det är i stället bolaget i sig som är juridisk person. Styrelsen beslutar vad bolaget som juridisk person förpliktar sig till. Skulle ett aktiebolag ha brister i sin verksamhet kan aktieägarna hänvisa till bolaget. Humana är ett av nordens största omsorgsföretag, en omsorgskoncern som drivs av skattepengar. 2018 tog Humanas koncernledning ut en ersättning på 25 908 000 kronor samtidigt som Humanas aktier noterade ett börsvärde på 3.2 miljarder.

– Humanas upplägg bygger på så kallat PEC, ett hybridinstrument som gör att ett bolag kan utnyttja alla fördelar som finns i ett skatteparadis. Gör man ränteavdrag för något i ett land ska det normalt beskattas som inkomst i ett annat land. Men genom det här upplägget kan man få avdrag samtidigt som det är skattefritt i ett annat land, säger skattejuristen Johan Lundberg på skatteverket.

De stora vinster som går till Humanas aktieägare är skattepengar som egentligen är avsedda att komma barn, gamla, sjuka De stora vinster som går till Humanas aktieägare är skattepengar som egentligen är avsedda att komma barn, gamla, sjuka samt personer med funktionsnedsättningar till gagn. Humana tog förra året emot statligt coronastöd a 56 miljoner kronor samtidigt som Humanakoncernens VD Rasmus Nerman gav sig själv en löneökning på 2.2 miljoner kronor vilket gör en årslön på 7.7 miljoner kronor, plus pension, och hänvisade till företagets lönestruktur. Samtidigt skriver Nerman att:

”- Aldrig har Humanas verksamheter satts på så hårda prov som 2020, året då världens fokus riktades mot virusbekämpning.”

Trots rådande pandemi steg aktien med 168.6% under 2020 och med lönepåslaget passade Nerman på att köpa upp 4600 aktier i bolaget för totalt 249 000 kronor. Även i år delades 1.4 miljoner kronor ut som bonus till VDn. Detta samtidigt som man inom Humanakoncernen gör tuffa effektiviseringar av personal, utbildning som digitaliseras och skär kraftigt i omkostnader, så kallade indirekta kostnadsbesparingar. Priset för placeringar i Humanas vård kvarstår till sin helhet. Placeringar vid Humanas HVB-hem kostar kommunerna mellan 4300 och 22 000 kronor per dygn, det vill säga skattepengar som i mångt och mycket försvinner in i Humanas privata bolag.

Privatiseringen av välfärden
Den svenska regeringen, det så kallade Januariavtalet som Socialdemokraterna ingått med Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har enats om att det behövs en mångfald av aktörer för en välmående och driven välfärd. Man har också beslutat att inte införa något vinsttak i välfärden. Man har inte heller några regler för om privata företag ska ha vinstbegränsningar i sin verksamhet. I Norge förs en politisk debatt om att begränsa aktörers vinstdriv i bland annat äldreomsorgen. I Finland har man samma debatt men fokus ligger främst på välfärdens villkor, och har bland annat infört bemanningskrav. Men, inte i Sverige. Här har man istället valt att privatisera stora delar av den sociala välfärden utan regelverk för att kunna styra om den offentliga verksamheten på andra verksamhetsområden, samtidigt som man säger att Sverige erbjuder allt. Fördelen med privatisering för kommuner och landsting är att de kan frånsäga sig det ansvar som innefattas i att driva hem inom specialiserade områden. Incitamentet att ge sig in i snåriga verksamheter som HVB-hem för ensamma barn med komplexa neurofysiologiska diagnoser är att aktiebolag i Sverige inte har några vinsttak att ta hänsyn till.

Skillnaden på privat kontra offentligt drivna HVB-hem är att privata aktörer måste söka tillstånd att driva hem, medan kommuner och landsting inte behöver tillstånd för att öppna ny verksamhet. Det är vanligt att stora bolag köper upp små boenden som integreras i befintlig verksamhet. Det är mindre kostsamt och arbetsödande att köpa upp en befintlig aktör från marknaden som redan driver en verksamhet och har tillstånd på plats än att bygga från grunden. Humans uppköp av Platea är ett exempel. Humana integrerar Platea i sin verksamhet och kan därmed både stoltsera med att vara störst på marknaden och att erbjuda en komplex vårdfläta av specialinriktad vård till de som behöver, däribland HVB-hem för ensamma barn i ringa ålder. Detta säljs in till kommuner som är i stort behov av platser för kommunens patienter. Kontroll och insikt från kommun i koncern blir i många fall bristfällig och man förlitar sig på de avtal man skriver under utan att undersöka hur själva placeringen sedan fortlöper. Kommuner och socialtjänsten anser sig nödgade att köpa platser vid hem som Prästgården i brist på alternativ, trots den omfattande kritik som förts mot hemmets alla brister under många år. Kvalitativ verksamhet borde få säkra fortsatt drift, men så som den svenska marknaden ser ut idag tillåts driften av många undermåliga boende fortgå för att det finns brist på HVB-hem. Det är med andra ord ett gyllene tillfälle att driva privata aktiebolag med denna inriktning.

Idag är cirka 85% av landets HVB/LSS/SIS-boende privat drivna. Små företag som har tillstånd att bedriva HVB-verksamhet köps upp och genomgår då ofta priseffektiviserade åtgärder efter påbud av nya ägaren. Man gör sig ofta av med existerande bemanning för att anställa personal under andra förhållningssätt. Prispressningen och uppköp gjorda av större företag gör även att de små hemmen i området lägger ner av lönsamhetsskäl. Det blir omöjligt för mindre företag att konkurrera med stora företags anbud i upphandlingar om vårdplatser. Kompetensen i de uppköpta verksamheterna sjunker ofta med krav på effektivisering i både personal- och verksamhetsform. Brist på familjehem och HVB-hem med lokal förankring gör att kommuner tvingas att placera i andra kommuner. Det bidrar också till att det inte går att säkerställa en positiv förändring för varken barn eller föräldrar som placeras vid ett HVB-hem, vilket är grunden till ett omhändertagande och placeringar initialt.

Redan 2009 var HVB-hem en fyramiljardersindustri och landet hade cirka 500 hem, 90% i privat regi. Privatisering av hemmen började under 90-talet och har i det stora hela varit en marknad utan regelverk. Som Marie Sallnäs, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet säger:

– Det är ett extremt privatiserat fält om man jämför med andra delar av välfärdsapparaten. Det har inte rests några hinder, det har funnits möjlighet att etablera privata verksamheter och det är väldigt många som har gjort det.

En genomsnittlig placering ligger vid 4200 kronor per dygn, vilket motsvarar lite över 1.1 miljoner om året. Bristen på hem begränsar köparens valmöjligheter. Det hette länge att det kommer vinstförbud i branschen men som vi nu vet, 2021, är detta ett ämne helt utsuddat i den politiska dagordningen.

Till John Walters föräldrar sades det på Falu kommun, där pojken var härrörande, att det inte fanns något annat placeringsalternativ för pojken än vid HVB-hemmet Prästgården i Hagfors. Med fakta på händerna om hur marknaden ser ut ter det sig som ett riktigt och därmed också som svar på den fråga många har frågat sig: hur kan kommun, socialtjänst och socialnämnd fortsätta att sätta utsatta barn vid undermåliga HVB-hem? Jo, för att den marknad Sverige erbjuder inom HVB/SIS/LSS, m.m. ser ut såhär, och det finns inget bättre att erbjuda så länge inte vinstjakt i välfärdens vårdbolag får ett stopp och ett lagverk för hur dessa verksamheter ska drivas tas fram.

Var John Walters död en slump?
Humanas ledning hävdar att det var en slump att John Walter dog vid ett av deras HVB-hem. På Humanas hemsida kan man läsa följande:

För att nå goda resultat för Humanas kunder och klienter och för att säkra en hög och jämn kvalitet i verksamheten anser Humana att det krävs lika delar engagemang och struktur.

Detta kvalitetsarbete skriver Humana om på sin hemsida, med fokus på individuella lösningar, gemensam värdegrund, evidensbaserad praktik och hög kompetens. I direkt motsats till dessa punkter valde man från Humanas sida vid uppköpet av Platea att halvera bemanningen vid de båda hemmen Södra Villan och Prästgården. ”Den höga kompetensen” prioriterades bort för vinstdriv och man satte i system att anställa oerfaren, outbildad personal i unga åldrar med låga löneanspråk. Efter uppköpet började bland annat Ivo årligen besöka hemmen och utfärda flera rapporter om säkerhetsbrister, personalbrister, nerläggningar och fasthållningar av barnen, brist på bakgrundscheckar av personalen emot brottsregister. m.m. Kritik som i bristfällig mån åtgärdades. Barn och personal for illa vid otaliga tillfällen och tillslut omkom 5-åringe pojken John Walter som resultat av brist på åtgärdstagande vid hemmen från Humanas sida.

Humanas svar till John Walters död blir att styra undan diskussionen om ansvar från huvudbolaget till det uppköpta företaget Platea, bland annat för att skydda den vinstmarginal man i företaget månar om. Man skickar ut sina PR-ansvariga att tala i media, som förskjuter skulden till driftformen i Platea, och Platea blir då i deras narrativ den stora boven i dramat. I den lex Sarah företaget är förpliktigade enligt svensk lag att utföra (även den presenteras som ett eget initiativ från Humana) väljer man att peka ut alla brister i verksamheten som Plateas ansvarsområden och att bristerna som personalen vid boendet hade, var Plateas fel. I själva verket var bristerna en effekt av direktiv utsatta av Humanakoncernen. Eftersom man inte tidigare haft något dödsfall vid boendet hävdar Humana att det är en slump när John Walter dog efter en serie tillkortakommanden vid boendet. Men så är inte fallet. Det faktum att ingen dött tidigare är mer av ett under. Personal vid boendet har fått stora stenar slängda i huvudet av barn och nekats dubbelbemanning. Utåtagerande barn har slagit varandra blodiga och hamnat på akuten, rymt vid upprepade tillfällen, vandaliserat boende och nejd, slagit sönder fönster i boendet och lämnats utan uppsikt. Tre i bemanning på åtta barn med komplexa diagnosbilder. Boendet och dess säkerhet var bristfälligt och rent farligt för barnen att bo och vistas i på flera punkter. Alla beslut som tagits är i ursprung och grund Humanas styrelseledda direktiv för att driva företaget så effektivt som möjligt, med andra ord kostnadseffektivt. Aktieägarna går fria, och förskjuter ansvaret till den juridiska bolagsformen Platea AB, som i sin tur får stänga sina två boenden i Hagfors, på Ivos uppmaning. Även här väljer Humana att gå ut i media och säga att de stänger HVB-hemmen Prästgården och Södra Villan i Hagfors, för barnens bästa.

Så, var det Humanas aktieägares fel att lille John Walter dog vid ett av deras hem? Nej, faktiskt inte. Det är den svenska folkvaldas fel.  Det är deras beslut som skapat den svenska marknad där privatägda storföretag som Humana fritt kan effektivisera sig till enorma summor skattepengar utan att hållas skyldiga för hur de går tillväga. Bakom denna marknad står våra folkvalda politiker och skrapar med fötterna. Vår statsminister talar lite håglöst om vinstbegränsningar varje gång ämnet kommer på tapeten i media, men sätter aldrig ämnet på agendan.

Krav på att Ivo granskar sig själva
Ivo har låtit verksamheterna fortgå trots att de under många år fått in anmälningar mot Plateas båda HVB-hem Prästgården och Södra Villan, gjort egna granskningar och besök på båda hemmen upprepade gånger som resulterat i en mängd, Nu, efter att ett barn omkommit i HVB-hemmet Prästgården kommer det krav från ordförande i riksdagens socialutskott, att myndigheten måste granska sig själva eftersom tillsynen inte fungerar:

– Det är ett systemfel. Vi behöver mer tillsyn men också skarpare krav på de som får bedriva verksamheter, säger Acko Ankarberg (KD), ordförande för riksdagens socialutskott.

Även socialborgarrådet Jan Jönsson från Liberalerna har sagt att:

– Myndigheterna behöver ha en mycket skarpare tillsyn.

Centerpartisten Sofia Nilsson säger:

– Det finns extremt stora brister och det är brister som IVO borde ha uppmärksammat och vidtagit åtgärder kring, och fortsätter: – Jag tycker att IVO behöver gå vidare och analysera internt, granska sig själva som myndighet. Var brister det? Hur ska vi se till att det inte pågår något liknande nu och absolut inte händer igen?

Socialborgarrådet Jan Jönsson säger också att:

– Det handlar om att inhämta information om företagen och om att göra lex Sarah-anmälningar. Vi har gjort polisanmälningar. Vi håller på att gå igenom avtal. Jag skulle nog säga att vi under en längre tid har varit naiva inför vilka som kan tänka sig att utnyttja skattebetalarnas pengar och de här barnens och ungdomarnas situation för att tjäna pengar. Jag tänker att vi behöver från myndigheterna ha en mycket skarpare tillsyn och stänga igen de företag som inte har i branschen att göra.

Men händer det nu faktiskt något eller är detta ännu en gång prat inför media? Ivo är en tillsynsmyndighet uppgift är att påvisa vad som kan förbättras. Ivo ingår i samma nätverk som socialtjänst, kommuner och landsting som inordnar sig under regering och riksdag, där alla är väl medvetna om att antal barn i behov av hjälp inte minskar, utan snarare växer lavinartat för varje år som går. Att stänga ett hem innebär färre platser att placera ut barn på och det i sig skadar kedjan av instanser som finns för att hjälpa undan detta problem. Vi vet också med den historik som finns, att lex Sarah-anmälningar har liten eller ingen effekt. Även de belyser de rådande problem som finns, men i slutändan händer ganska lite när de är gjorda. I Humans fall var deras lex Sarah ett effektivt medel för dem att rikta fokus till en liten del av sin vårdkedja och förskjuta fokus från de egna rutiner och brister som borde utstått kritik.  

Slut, summa summarum, alles, fini
Jag läste en kommentar i en mörk vrå av nätet som fick mig att både le och rysa av obehag på samma gång:

”Om pojken [Johan Walter] kostade kommunen 13000 kr per dygn = 400.000 kr per månad så kan man köpa en lyxvilla, bemanna den med tre personer som bara sitter bredvid honom dygnet runt med en månadslön av 30.000 kr = 120.000 kr per månad, och sedan räkna hem ungefär 250.000 kr i månaden som ren vinst. Och exakt så verkar det ha fungerat. Sverige är fantastiskt, när kommunpolitikerna får bestämma över dina skattepengar.”

HVB-hemmet Prästgården är en fin byggnad med gamla anor från 1800-talet, gult trähus med vita knutar och såg från utsidan HVB-hemmet Prästgården är en fin byggnad med gamla anor från 1800-talet, ett idylligtkt gult trähus med vita knutar, men någon lyxvilla var det inte. Nu kostade visserligen inte en placering på Humana-Plateas HVB-hem Prästgården 13000 kronor utan 22000 kronor, så där var mer utrymme för inköp av lyxvilla, men kommentaren ovan är slående. Den talar inte bara för hur fel det är inom vård för utsatta barn, utan för hur stora delar offentliga sektorn och sjukvården sköts. Det är lättare att bara halka med på det befintliga än att stöpa om i dess grund, men det är just det som måste ske, nu. NU! Gör om lagarna, se över alla system, sluta spara ner och ”effektivisera” på de behövandes bekostnad för att fylla redan täta fickor. John Walters familj hade stridit för sin lille pojke i fem års tid. John Walter beskrevs av sin pappa som en glad, nyfiken och busig liten pojke, en högt älskad liten son, som utöver de utmaningar ett ”vanligt” barn är för ett föräldrapar, var extra krävande för att han hade autism och ADHD. John Walters båda föräldrar insåg sina begränsningar. De älskade sin son och ville honom allt väl. Men de behövde hjälp, och det ska man varken ifrågasätta eller belasta dem för olikt vad många valt att göra på social medier. De hade en unik situation och blev alla tre offer för det som idag utgör det svenska skyddsnätet för små barn med unika behov.

Vad behöver ändras?
– de bolag som vill bedriva HVB-verksamhet privat ska bedriva verksamheten med vinstutdelningsbegränsning
– ett lagbundet regelverk för hur HBV-hem bedrivs måste tas fram, både för privata och kommunala aktörer
– kommunernas ekonomi måste förstärkas med statliga pengar för att bygga upp den offentliga HVB-verksamheten och höja kvaliteten på både arbete, arbetande och boenden
– kommunernas och involverade instansers samarbete kring HVB-boenden och verksamhet måste öka för att möjliggöra att offentligt och privat drivna hem med hög kvalitet och specialisering för olika typer av problematik
– skärpta krav och regelverk för att få tillstånd att bedriva HVB-hem
– skärpta krav och regelverk för uppköp av HVB-hem
– kommunernas individ- och familjeomsorg ska få ytterligare utökade resurser från staten för att ha möjlighet att följa de som HVB-placeras
– lagar kring kompetens till tilltänkta poster i HVB-hem. Personal inom socialtjänsten som arbetar med ärenden kring placering av barn och unga ska ha socionomutbildning
– vidare specialutbildningar efter grundläggande socionomutbildning för att säkra rättssäkerhet och rätt kompetens för barnen
– rådande utbildningar för socionomer och personal som arbetar med HVB-hem ska ses över
– krav på bakgrundskontroller i bland annat straffregister vid rekrytering, lämplighetsprövningar i form av tester och djupintervjuer samt återuppföljning av anställda årligen

Bild av: Alexandra Toth – Brinn för barnen


Skrivet av: Anna Troedsson – Brinn för Barnen
#barnensverigesvek

Autism- och Aspergerförbundet
– skriver att kompetensen om autism inom HVB-hem generellt sett är låg. Att rätt kompetens krävs visar fallet med John Walter. Man behöver förstå konsekvenserna av autism och personalen måste ha rätt verktyg för att bland annat kunna agera förebyggande och förhindra att ett barn rymmer. Även inom socialtjänsten är kunskapen om autism oftast låg. Kunskap om autism är nödvändig för att beslut om placering inte ska fattas på felaktiga grunder och utifrån barnets bästa. Det här fallet visar också att socialtjänsten inte varit lyhörd utifrån det Johns föräldrar har berättat.

Humanas undersökningsresultat av olyckan, huvudnoter:
– organisation – bland annat bristande lämplighetsbedömningar och åtgärder efter internkontroll
– kompetens – all personal har inte haft kunskap om hur man arbetar med olika barns problem
– systematiskt kvalitetsarbete – saknade riskanalyser, åtgärdsplaner med mera
– fysiska miljön – staket och grind otillräckliga, vattendrag i närheten
– tillsyn – ”Trötthet, mänskliga faktorn, gjorde att tillsynen brast under några minuter”. Brist i kommunikation och rutin för bemanning
Källa: Humanas utredning

Humana-koncernens kommentar till senaste händelserna:
Ulrik Bonnevier, divisionschef för barn och unga på Humana-koncernen:

– Våra verksamheters fokus ska alltid vara att ge barnen i vår omsorg en trygg miljö. Vi får aldrig tumma på kvaliteten eller säkerheten. Inom Humana finns kompetens, rutiner och lokaler anpassade för att ge barn och unga en säker och trygg omsorg. Men det som absolut inte får hända har hänt.

– Direkt efter det tragiska dödsfallet i förra veckan startade det upp tre parallella utredningar för att se vad som hänt och varför. En Lex Sarah-utredning som vi gör, en polisutredning ledd av åklagare och sedan gör IVO också en egen utredning. Därutöver tittar vi från vår sida bland annat även på om vi uppfyllt de avtal vi har med de kommuner som placerat. Platea har tagit emot barn med stora och ofta komplexa behov som krävt en hög personalbemanning. Har vi inte uppfyllt avtalen eller uppfyllt barnens behov är det helt oacceptabelt.

– Vårt huvudfokus på kort sikt har varit att hjälpa placerande kommuner att hitta nya placeringar till övriga barn i verksamheten och när detta blev klart så valde vi också att inte begära inhibition på IVO:s tillfälliga stängningsbeslut. Från och med i dag är verksamheten nedstängd. Vi kommer vända på alla stenar för att se vad som faktiskt har hänt, om och i så fall på vilket eller vilka sätt vi brustit inom hela organisationen. Vi arbetar skyndsamt, men ingen av utredningarna, varken våra egna, Ivos eller polisens är klara ännu.
Källa: Aftonbladet

FÖRDJUPAD INFORMATION – PLATEA
Platea, som har funnits i Humana-koncernen sedan slutet av 2016, driver HVB och familjehems- och öppenvårdsverksamhet i Hagfors och har cirka 70 anställda. […]
Platea har hjälpt många barn under sin verksamhetstid. Platea har varit en av ytterst få HVB-verksamheter som har tagit emot yngre barn med väldigt komplexa behov. Det har funnits ett starkt engagemang hos personalen för de placerade barnen. Personalen har förmedlat omtanke och vilja att arbeta utifrån barnens individuella behov och många barn har utvecklats positivt under sin tid i verksamheten. Sett över tid har placerande socialtjänster i stort varit nöjda med sina placeringar enligt de kundundersökningar som genomförs. Under den utredning som genomförts har intervjuad personal sagt att de trivs bra på arbetet och att det är en bra arbetsplats med kollegor som ställer upp för barnen och för varandra.
Bemanningen på Platea har generellt varit högre än på andra HVB då verksamheten har tagit emot barn med mycket omfattande behov. I en preliminär granskning av bemanningen på Platea under 2021 kan Humana inte se att verksamheten har varit underbemannad utan att den har följt det som har utlovats mot placerande kommuner. Det har funnits en tydlig korrelation mellan antal medarbetare i tjänst och ersättningsnivå. Fokus i granskningen har varit dagbemanningen. Bemanningen på natten har varit känd för placerande kommuner.
Källa: Humana

Höga vintmarginaler i HVB-bolagen
Enligt Platea ABs bokslut uppgick vinstmarginalen för 2019 till 32,9 procent, 2018 uppgick vinstmarginalen till 17,5 procent medan vinstmarginalen 2017 var 17,9 procent. Mölnbacka ungdomshem AB angav i sina bokslut att vinstmarginalen för 2019 var 9,6 procent medan vinstmarginalen uppgick till 15,1 procent under 2018. 2017 var vinstmarginalen 32,1 procent.
Källa: svt NYHETER

Så mycket kostar kommunernas placeringar
Värmlands kommuner har ett gemensamt avtal med sammantaget 113 olika HVB-hem runt om i Sverige och prisbilden varierar stort. Den minst krävande vården enligt socialtjänstlagen är som billigast på Global omsorg Sverige AB som tar 1 894 kronor per dygn för heldygnsvård medan de dyraste akutplaceringarna kostar 9 199 kronor per dygn hos Adventum vård AB Sonrisagården. På såväl Mölnbacka ungdomshem AB som Platea AB varierar priserna mellan 4 274 kronor som lägst och 4 870 kronor som högst per dygn.
Källa: svt NYHETER

PLATEAS VINSTER
2020: 29 miljoner kronor. (39 procent av omsättningen)
2019: 17 miljoner kronor. (33 procent av omsättningen)
2018: 9 miljoner kronor. (17 procent av omsättningen)
2017: 6 miljoner kronor (18 procent av omsättningen)
Källa: svt NYHETER

PLACERINGSKOSTNADER PLATEA PER BARN
Kommun Dygnskostnad Månadskostnad (30 dagar)
Nyköping: upp till 22 000 kronor 660 000 kronor
Göteborg: upp till 20 000 kronor 600 000 kronor
Södertälje: upp till 15 000 kronor 450 000 kronor
Härryda: upp till 15 000 kronor 450 000 kronor
Hässleholm: upp till 12 000 kronor 360 000 kronor
Karlstad: upp till 12 000 kronor 360 000 kronor
Arvika: upp till 9 100 kronor 273 000 kronor
Linköping: upp till 9 100 kronor 273 000 kronor
Örebro: upp till 9 100 kronor 273 000 kronor
Årjäng: upp till 6 650 kronor 199 500 kronor
Källa: svt NYHETER

Lex Sarah
Lex Sarah är en lag i Socialtjänstlagen. Den säger att anställda inom verksamheter i socialtjänsten och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har en skyldighet att rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamhet.

Den som bedriver verksamhet har en skyldighet att utreda och avhjälpa missförhållanden och om missförhållanden uppfattas som allvarliga anmäla det inträffade vidare till Ivo.

Privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan däremot inte göra en lex Sarah-anmälan till Ivo. Lagen är uppkallad efter undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 slog larm om missförhållanden på ett vårdhem.
Källa: Ivo

Artiklar, John Walter 5 år
► Affärsvärlden – Humana ökar omsättningen och vinsten
► Aftonbladet – Föräldrarna varnade för HVB-hemmet i Hagfors
► Aftonbladet – HVB-hem i Hagfors stänger efter femårings död
► Aftonbladet – John Walter, 5, försvann från hem: ”Världens finaste pojke”
► Aftonbladet – Hagfors i sorg: ”Ligger som en skugga över staden”
► Aftonbladet – Försvunnen femåring i Hagfors hittad död
► Aftonbladet – Flera anmälningar mot 5-årige pojkens HVB-hem
► Autism- och Aspergerförbundet Sverige – Kommentar om fallet med femårige John Walter
► Dagens Industri – Även Humanas chefer får bonus – trots miljoner i coronastöd
► Dagens Industri – Humanas vd har köpt aktier efter rapporten
► eFOKLET – Apropå överklassens illslughet: Hur humant är Humana?
► Expressen – Döde 5-åringens HVB-hem: ”Barn rymde, bilar tvärnitade”
► Expressen – HVB-hemmet tog ut stora vinster
► Expressen – Kommunen anmäler sig efter pojkens död
► Expressen – Femårig pojke hittad död – försvann i Hagfors
► Expressen – Kritik mot HVB-hemmet efter 5-åringens död: ”Det saknas utbildad personal”
► GT – John Walter, 5, försvann från hem – hittades död
► GT – Efter 5-åringens död – IVO JO-anmäls
► GP – Åklagare: ”Han kan ha gått vilse”
► GT- 5-årige John Walters pappa om sorgen: ”Allt försvann från mig”
► GT- HVB-hem i Hagfors stänger efter femårings dödemårig pojke hittades död – nu stängs HVB-hemmet
► GT – Efter femåriga pojkens död – HVB-hemmet lägger ner
► GP – Ivo JO-anmäls efter femårings död i Hagfors
Humana
► Humana – Tragisk drunkningsolycka på ett av våra HVB i Hagfors
► Humana – Kommentar med anledning av att IVO beslutar att tillfälligt stänga två verksamheter i Hagfors
► Humana – Barnen vid Plateas två enheter omplaceras senast torsdag – inhibition kommer ej begäras
► Humana – Lex Sarah-utredning klar: Brister i verksamheten identifierade – verksamheten avvecklas
► mynewsdesk – Humana förvärvar Platea AB
► NWT – Socialchefen: ”Det är klart att vi undviker HVB-hem som har kritik ifrån IVO”
► NWT – 7 tidigare anmälningar mot HVB-hemmet – här svarar regionchefen på kritiken
► NWT – Pernilla startade HVB-hemmet i Hagfors: ”Jag trodde inte det var sant när jag hörde att de skulle få stänga”
► NWT – Bombhot mot socialkontoret i Hagfors efter femåringens död
► NWT – Efter femåringens död: Då kan vårdbolagets utredning bli klar
► NWT – Humana: ”Vi ska vända på varenda sten”
► NWT – HVB-hemmen ska vara stängda på torsdag: ”Flera olika utredningar pågår samtidigt”
► NWT – Pernilla startade HVB-hemmet i Hagfors: ”Jag trodde inte det var sant när jag hörde att de skulle få stänga”
► Nya Kultur – VÄLFÄRDSJÄTTARNAS CHEFER OCH RISKKAPITALBOLAG I SKATTEPARADIS FÅR MILJONER
► Omni – Föräldrarna varnade för HVB-hemmet i Hagfors
► omtanke.today – Ny ordförande i Svenska Vård
► Svenskt Näringsliv – Humana: Vi har sparat nästan en miljard åt skattebetalarna 2017
► Svenska Dagbladet – Professor: Ovanligt med små barn på institution
► Sveriges Radio – Stora problem på HVB-hemmet Platea i Hagfors
► Sveriges Radio – HVB-hem ifrågasätter IVO:s kritik – ”Fasthållningar av barn nödvändiga”
► Sveriges Radio – Ivo dömer ut HVB-hem i Hagfors som livsfarliga
► Sveriges Radio – Tiden snart ute för HVB-hemmet i Hagfors
► Sveriges Radio – Vårdföretaget överklagar inte att HVB-hemmet stängs
► Sveriges Radio – Föräldrarna var tveksamma till HVB-hemmet i Hagfors
► Sveriges Radio – Kommunen visste om kritiken – därför placerades femåringen på HVB-hemmet
► Sveriges Radio – Femåringens föräldrar ville inte placera sonen på HVB-hemmet
► Sveriges Radio – En femåring pojke som försvann från ett boende har hittats död
► Sveriges Radio – Många frågor efter att femåring drunknat i Hagfors
► Sveriges Radio – Försvunnen 5-åring hittad död
► Sveriges Radio – Polisen: Familjens sorg går före spekulationer
► Sveriges Radio – Pojkens död ska utredas av HVB-hemmet
► Sveriges Radio – Efter femåringens död – polisen vill ha tips från vittnen
► Sveriges Radio – Så gick det till när femåringen hittades i älven
► Sveriges Radio – Drunknade femåringen var från Falu kommun
► Sveriges Radio – Femåringen i Hagfors: Åklagaren utreder om personal inte haft uppsikt
► svt NYHETER – Döde 5-åringens pappa bad bara om en sak: ”Ha uppsikt”
► svt NYHETER – Lista: 18 hem med upprepat våld och kränkningar
► svt NYHETER – Forskare riktar kritik mot HVB-hem efter femåringens dödsfall
► svt NYHETER – HVB-bolagens miljonvinster tas upp på riksdagsnivå
► svt NYHETER – Försvunne femårige pojken i Hagfors hittad död
► svt NYHETER – Uppgifter till SVT: Femårige pojken i Hagfors hade rymt förut
► svt NYHETER – HVB-hemmet i Hagfors om döde femåringen: ”En mardröm”
► svt NYHETER – Pojken som hittades död i Hagfors var från Falu kommun
► svt NYHETER – Tidigare anställda vid Plateas HVB-hem i Hagfors om dödsolyckan: ”Inte förvånade”
► svt NYHETER – Ivo stänger Plateas HVB-hem i Hagfors – efter att femåring hittats död
► svt NYHETER – HVB-vd:n om bristerna: ”Ett misslyckande”
► svt NYHETER – Plateas vd lovar att återinvestera i Hagfors – men säger inga summor
► svt NYHETER – Hagfors i sorg efter pojkens död: ”Känner ett stort medlidande”
► svt NYHETER – Åklagaren: Vittne såg femåriga pojken i Hagfors gå ut genom en dörr
► svt NYHETER – ”Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet” – Ivo om HVB-hemmet
► svt NYHETER – Trasigt grindlås, låga staket och hål i grinden på Plateas boende
► svt NYHETER – Företagets utredning klar om femåringens död vid HVB-hemmet: Verksamheten avvecklas
► svt NYHETER – SVT erfar: Humana lägger ner Platea
► svt NYHETER – Forskare riktar kritik mot HVB-hem efter femåringens dödsfall
► svt NYHETER – Kraven efter 5-åringens död: IVO måste granska sig själv
► svt NYHETER – IVO-direktören: ”Det är företaget som ansvarar för barnen”
► svt NYHETER – Så förklarar Humana varför placering på Platea är så dyrt
► svt NYHETER – Kritiserade HVB-hemmet tog upp till 22 000 kronor per barn och dygn
► svt NYHETER – Kritiserade HVB-hemmet fick fortsätta trots åratal av larm
► svt NYHETER – Efter femåringens död: “Vi har följt de rutiner vi har”
► svt NYHETER – Femåringens pappa efter besked om stängning av HVB-hem: ”Bra att de erkänner att de gjort fel”
► svt NYHETER – Trots skandalerna – ingen vet hur många små barn som placeras på HVB-hem
► Sydöstran – Dödsolyckan i Hagfors – vad gick fel?
► ttela – Försvunnen femåring i Hagfors hittad död
► TV 4 – Hagfors i sorg efter femåringens död: ”Otroligt tragiskt”
► TV 4 – 5-årig pojke hittad död i älv – försvann tidigt i morse
► Tv4 – Humanas vd behåller miljonbonusen – trots coronastödet
► Värmlands Folkblad – Pernilla blev årets kvinnliga stjärnskott

Intervjuer med anställda, före detta anställda, föräldrar till placerade barn i Humana-Plateas HVB-hem gjorda av Brinn för Barnen
Underlag för texten även material från Ivo, socialnämnden, Hagfors och Falu kommuner, Linkedin, Poff, företagens Twitter, Socialstyrelsen, Bolagskollen, Bolagsverket, verksamhetsakter för Platea AB, Placeringsinfo, Lagen.nu och dagsmedia se länkar ovan samt i vårt länkarkiv.

Efterspel:
► Expressen – Efter John Walters död – all personal sägs upp