5-årig pojke död i HVB-hem i Humana/Plateas regi

Del 3

DETTA HAR HÄNT:
John Walter, 5 år, en liten pojke med autism och adhd har dött efter att ha smitit iväg från sitt HVB-hem Prästgården i Hagfors. Prästgården drivs av Platea, som ingår i Humanakoncernen. Hemmet har under många år kritiserats av tillskyddsmyndigheten Ivo, Inspektionen för Vård och Omsorg, för sina många brister. Kritik har bland annat riktats mot hemmets säkerhet, personaltäthet och brist på utbildad personal för de barn som placerades vid hemmet. Väl medvetna om alla dessa brister sålde Falu kommun, socialtjänsten och Platea in boendet till John Walters föräldrar som kvalitetssäkert och högpresterande, ett lämpligt hem för John Walter att bo i.  

Detta är del tre om John Walter, HVB-hemmet Prästgården och hemmets ägare. Läs del ett och två här:
► Del 1 – 5-årig pojke från HVB-hem död
► Del 2 – 5-årig pojke på HVB-hem i Hagfors död

Det finns ett fåtal HVB-hem i Sverige som tar emot ensamma barn av ringa ålder. Faktum är att ingen vet hur många barn som ensamma placeras vid HVB-hem i Sverige eller hur många HVB-hem som tar emot små barn. Varken socialstyrelsen eller Ivo för register över barns ålder i HVB-hem utan skiljer individer åt enligt följande: Individet över 18 år, barn under 18 år. Ivo vet inte hur det kan ha gått till när ett hem fått tillåtelse att bedriva verksamhet med placeringar av ensamma barn i så låg ålder som 3 år. Socialstyrelsens register visar inte huruvida ett barn är placerat ensamt eller med förälder. Endast 16 HVB-hem i landet har tillstånd att ta emot barn ensamma under 12 år. Oftast handlar det om akutmottagningar som varar några dygn.

Hur såg det ut på HVB-hemmet Prästgården?
Boendet tog emot ensamma barn från ålder 3 till 12 år, barn med en eller flera diagnoser, problembilder och trauman. Hemmet tog emot barn enligt SoL, socialtjänstlagen, LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, akutplaceringar, utredningsplaceringar och skyddsplaceringar. Man utlovar specialkompetens och säkerhet för barn inomhus såväl som utomhus.

Vid närmare undersökning av HVB-hemmet Prästgården finns det flera problem i utomhusmiljön som är alarmerande. Barn oavsett ålder, funktionsnedsättningar och diagnoser är nyfikna till sin natur och behöver begränsningar för att inte komma bort eller till skada. På framsidan av boendet har huvudgrinden sedan länge saknat ett lås som fungerar. Vittnesmål från hemmets personal säger att det kommit och gått en hel del tillfälligt anställda och att grinden oftast inte ens stängts. Vid långsidorna av boendet finns ett längre staket som inte skulle stoppa en ivrig 5-åring från att undersöka den spännande värld som bjuds utanför områdets inhägnader. Utöver det finns även ett större hål i staketet stort nog för att exempelvis en femåring i John Walters storlek ska kunna klättra ut genom. Staketets uppbyggnad torde inte heller erbjuda säkerhet från ett barn att klättra över.

Grinden stod ofta öppen. Nu har grinden fått kedja och lås. Precis utanför ligger en väl trafikerad väg, se bild nedan.

Så sent som den 26 mars i år, ifrågasatte Ivo lämpligheten i att Platea tog emot barn med impulskontrollsproblem, barn oförmögna att i ögonblicket förstå konsekvenserna av en situation de befinner sig i. Till grund för ifrågasättandet hade Ivo sina rapporter där man dömt ut Prästgårdens inhägnader av området samt rapporter om att det förekommit flera incidenter med barn som avvikit från hemmets område. Man krävde att Platea skulle åtgärda problemet och Platea satte upp ett nytt staket. Huset är dock fortfarande inhägnat med äldre staket på flera ställen med flera brister som fortfarande möjliggör att barn ger sig av från boendet när tillfälle bjuds.

Huvudbild från Google map 2014. Lilla bilden är tagen efter att John Walter gått bort, nu med kedja och lås, men ej lagat hål.
Bild tagen i år av samma väg som på bilden ovan, vinkel åt andra hållet. Nuvarande trafikering bedöms mkt tyngre än för 7 år sedan.

Utanför trästaketet på ena sidan av boendet finns ett gammalt metalltrådsstängsel med många vassa piggar som står rakt upp. Om ett barn vid tillfälle fick för sig att ta sig över det låga trästaketet skulle det kunna göra sig illa på dessa metallpiggar. Även det skolgårdsliknande stängslet som satts upp runt delar av boendet har flera säkerhetsbrister. Vid en påle är nätet nerdraget och lätt att ta tag i och klättra uppför och över. Ett boende med lågt trästaket och grind med flera håligheter i, en huvudgrind med trasigt lås och ett metalltrådsstängsel med stålpiggar såldes med andra ord in som ett säkert skalskydd från Platea, kommun och socialtjänst till individer i behov av hjälp.

Metalltrådsstängsel med vassa piggar och ännu ett stängsel med säkerhetsbrister runt HVB-hem Prästgården

Detta hem sålde både Falus och Hagfors socialtjänst in till John Walters föräldrar som ett tryggt och bra boende med säker utomhusmiljö där det inte ska vara möjligt för barn att smita iväg från området. Man utlovade även att hemmets personal var vana vid barn med diagnoserna autism och ADHD, och insatta i problematiken barn med rymningsbeteenden. 

Barns Behov I Centrum (BBIC)
Platea skriver om sina två verksamheter Prästgården och Södra villan på Humanas hemsida:

Verksamheten sker med barnens och ungdomarnas bästa i fokus. Personal strävar alltid efter att uppmärksamma och vara lyhörda för deras individuella behov. Barns Behov I Centrum (BBIC) genomsyrar hela processen från det att en första kontakt tas fram till den dag då vårt uppdrag avslutas.

Bild från Platea Prästgårdens informationsfolder

I praktiken betyder BBIC – Barnets Behov i Centrum i korta drag att man vill stärka barnets situation genom fokus på barnets sociala nätverk. Med ett arbete mellan barnets vårdgivare i hemmet och barnet med dess familj/vårdnadshavare vill man stärka barnets sociala situation och välmående. För rättssäker och kvalitativ vård av barnet har man strukturerad handläggning, handlingsplan och utredningar som sedan även blir lätta att överta vid avbyte av personal och byte av vårdinstanser. För detta behövs kompetens och utbildad personal. Platea presenterar på sin hemsida samarbete med neuropsykolog, barnläkare, sjukgymnast, ett så kallat NP-team. Detta team gör på uppdrag av socialnämnden läkarundersökningar, psykologutredningar och neuropsykiatriska utredningar. Man skriver också att: På Prästgården får varje barn/syskonkombination en egen utredare/kontaktperson som tryggar deras vardag. Före detta anställda hävdar det motsatta: avsaknad av kunnig personal, en ledning som satt i system att anställa outbildade oerfaren personal som snabbt slets ut och ersattes. Föräldrar till barn placerade på hemmet skriver att det var omöjligt att få kontakt med hemmets personal, att de som föräldrar sällan eller aldrig fick information om vem som arbetar när och i anslutning till deras barn. När de begärt ut journaler innehöll de flertal missar i noterade besökstider och ansvarig personal som sagts varit kopplad till deras barn. Stig Jansson och Helena Johansson, båda tidigare anställda hos Platea menar att bemanningen på boendet inte motsvarar barnens behov:

Plateas samtliga tre boenden i Hagfors kräver specialutbildad personal för de individet de inhyser

– Socialtjänsterna krävde att man skulle ha två, tre kanske fyra resurser på en klient och betalade också för det. Men i verkligheten sattes inte de resurserna dit, säger Helena Johansson som tidigare arbetat på Platea.

Stig Jansson är själv outbildad inom området och är kritisk till att Platea anställer väldigt ung, outbildad och oerfaren personal:

– Det handlade bara om att någon skulle finnas på plats. Om den var utbildad eller inte var inte så noga, säger han.

Lågaffektivt bemötande
Föreståndarinnan till Plateas HVB-hem Prästgården har till media sagt att hemmet arbetar enligt principen lågaffektivt bemötande, ett förhållningssätt som går ut på att spara på energin vid ett affektutbrott hos barnen. Det är ett sätt att hantera problemskapande beteenden som många av barnet burit med sig till boendet genom sina olika diagnoser och levnadsbakgrunder. Lågaffektivt bemötandesätt används när ett barn är på väg in i en situation som skapar någon form av energislösande affekt. Då bromsar personal upp skeendet genom att tyst lugna barnet med ett avväpnande kroppsspråk, skapa en lugn och stressfri miljö och positivt bemötande i situationen.

2019 kritiserades HVB-hemmet och dess personal, tredje året i rad av Ivo bland annat för upprepade nedläggningar av barn, vilket väckt rädsla hos barngruppen som är mellan 8 och 12 år. Ytterligare kritik kommer från Ivo 2021 där man bland annat skriver: Barnen utsätts för tvångs och begränsningsåtgärder. Hemmet får återigen kritik av Ivo på grund av att ”barn vid upprepade tillfällen har utsatts för fasthållningar och nedläggningar. Dessutom har man inte kollat straffregistret för personal, samt har brister i lämplighetsbedömningar och i kvalitet. Vid lågaffektivt arbetsförhållningssätt fasthåller man aldrig ett barn vid ett utbrott, utan man ska tvärtom avlägsna sig från situationen och ta bort föremål i barnets närhet som det kan skada sig med. Ett barn med exempelvis autism kan i värsta fall svimma, skada sig själv eller andra under affekt som förvärras ytterligare vid en fasthållning. Ett lågaffektivt bemötande i alla situationer där ett barn har någon form av affekt ska bemötas med att vänta ut barnet och stå för den trygghet barnet kan vända sig till när det har återhämtat sig och kan berätta om vad som har hänt. Utbildning och erfarenhet i behandlingsmetoden är a och o vid bemötandet av ett barn i affekt, ett barn med komplexa diagnosbilder.

2019 kom kritiska synpunkter från en socialsekreterare som placerat ett barn i hemmet, men som vid ett besök inte fått träffa någon ansvarig person som kunde berätta om hur barnet hade det. Anmälaren reagerar också på hur personalen agerade mot barnet, ”argt med en hård ton”. Barnet blev senare omplacerat.

Brist på kompetens, säkerhet och bemanning
Kritik och varningssignaler mot hemmet kom från många. Föräldrar, socialsekreterare och tidigare anställda har vid flera tillfällen anmält boendet. Platea anställer gärna personer som inte kan göra anspråk på full lön eller den lön som fullt utbildad antsälld kan förvänta sig. Det var också brukligt att anställa personer från 16 års ålder och uppåt utan att kontrollera om dessa individer förekom i belastningsregistret. Utan arbetslivserfarenhet och utbildning förväntas denna personal ta hand om barn med komplexa neurofysiologiska nedsättningsfunktioner på ett av Sveriges få hem som åtar sig dessa i så låga åldrar som 3 år, ensamma utan föräldrar.

Det är ovanligt att ett barn i femårsåldern redan diagnostiserats med ADHD och autism. Teoretiskt sett skulle ett sådant barn tillhöra LSS, personkrets 1, som innefattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Barn som tillhör LSS ges möjlig placering på exempelvis korttidsboende, får någon form av avlösningsservice eller andra placeringsformer anpassade till barn med dessa funktionsnedsättningar. Plateas Prästgården var inget LSS-boende men John Walter hamnade där likväl. Från Falu kommun och socialtjänst har man istället hänvisat till insatser och placeringsformer för John Walter inriktade på beteende och miljöpåverkan (exempelvis beteendeförändring genom lågaffektivt beteendemetod) vilka fungerar på äldre barn som kommit längre i utvecklingen, på barn som utvecklat socialt nedbrytande beteenden till följd av sina svårigheter, exempelvis tungt missbruk och kriminalitet som följd av obehandlad diagnos. Falu kommun har och erbjuder både familjestöd, avlastning under kortare perioder samt kontaktfamiljer för att ta några exempel på vad som vore varit lämpligt för John Walter och hans familj.

Vid det tillfälle John Walter försvann från Prästgården var det endast en anställd på plats och på SVT Nyheter står det att en anställd såg John Walter gå ut genom altandörren som annan källa bekräftar ”sällan eller aldrig var stängd.” Varför personen i fråga inte följde efter den 5-årige lille pojken som vid tillfället endast var iklädd blöja är oklart men Uvån ligger endast en halv kilometer bort. John Walter hade autism och många barn med autism älskar vatten. De blir förtrollade av plaskande och droppar som sprids i alla riktningar för att reflektera olika ljus i ytan och kan bli tvångsmässigt besatta av detta. Det har en lugnande effekt på dessa barn som söker sig från en stressad situation eller miljö. Uvån kantas av hög vass och vattnet blir djupt med en gång. Det var här som John Walter blev funnen med värmekamera i en drönare, en meter under ytan. 

En placering i Plateas hem i Hagfors kostar en kommun 22000 kronor om dygnet. Vad som sålts in till kommunen för summan är något annat än som i verkligheten finns på plats i HVB-hemmet Prästgården.

Bild från Platea Prästgårdens informationsfolder

Humana lägger ner Platea           
Medan den storm som nu blåser kring det skandalomsusade HVB-hemmet Prästgården har ägaren till hemmet, Humanakoncernen, gjort en utredning av händelserna, en Lex Sarah. I utredningen slås fast att de brister som finns i verksamheten sannolikt har bidragit till händelseförloppet som resulterade i 5-årige John Walters död. Bland annat skriver man att tillsynen av barnet var bristfällig ”under några fåtal minuter”. Denna bristfälliga tillsyn noterar rapporten vidare har förekommit vid boendet tidigare då andra barn försvunnit, men att personalen lyckats hitta dem kort därefter. John Walters pappa Hans-Erik var noga med att både inför kommun och socialtjänst klargöra för dem att John Walter hade ett rymningsbenäget lynne. Både föreståndare och personal vid boendet var väl underrättade om detta, enligt Humanas rapport. Humans lex Sarah-utredning visar att information om John Walters problembild medlats till föreståndaren vid boendet och personal, men att det inte funnits fungerande rutiner på hemmet för informationsöverlämning. Som tänkbar förklaring till detta hänvisar man till färre gemensamma möten under pandemin samt en bristfällig uppkoppling som försvårar kommunikationen. Man skriver i samma utredning att Humana har bra rutiner för just detta men att dessa inte implementerats av Platea. Man noterar även i utredningen att personalen tidigare under året lyft att grundbemanningen varit otillräcklig i förhållande till hur många barn som vistades på hemmet, men att ledningen för Platea bedömt att så inte var fallet. 

Humanas utredning från www.humana.se

I praktiken skjuter Humanakoncernen som äger Platea AB ifrån sig ansvaret, pekar ut brister i mellanledet, Platea. Med sin rapport ringar Humana in Platea som huvudproblemfaktor genom att även lyfta klagomål gjorda av hemmets personal. Humana använder övergripande begrepp, aktar sig för att i punkterna medla klar avsändare av vem som ska göra vad, till att sätta klar benämning på dem som i praktiken förväntas utföra vad och var. Humana pekar också ut att det skett avvikelser i rapportering, riskanalys samt brister i följsamhet av Humanas rutiner och riktlinjer, men inte hur när och vart dessa riktlinjer ska ha överförts till verksamheten på Platea, samt vart i dessa led det brustit. ”En olycka kan inträffa först när det inträffar en brist i alla led”, skriver Humana, vilket är en sanning med modifikation. Man hänvisar till bristfällig organisation, brist på anställdas kompetens, brist på material om riskanalys, åtgärdsplaner mm. Man förskjuter ansvaret om den fysiska miljön och ansvaret för den till Platea och pekar ut att Plateas anställda personal var offer för dålig företagsstruktur och ledning. Humana lyfter händerna från ansvaret och ämnet, samt släpper Platea från sin koncern.

Samtliga brister som utgör slutsatserna i den genomförda lex Sarahn är dock inga nyheter för varken Humana, Platea, Ivo, socialtjänster samt kommuner som valt att placera barn på HVB-hemmet Prästgården, och för den del systerboendet Södra Villan. I praktiken behövde ett barn omkomma under rigorös mediabevakning för att parterna delaktiga i placeringarna ska stänga ner två sedan länge undermåliga boenden.En ensam pappa kvar

– Vi kan konstatera att det finns brister, det beklagar jag personligen och å Humanas räkning, säger Humanas vd Rasmus Nerman till SVT.

Ja, det fanns brister och även med rapporten i hand om vad Humana funnit i sin verksamhet och med denna ursäkt till hands säger pappa Hans-Erik Sjöholm:

– Men ändå, när jag tittar i den här utredningen, lex Sarah-utredningen så tycker jag ändå att det är väldigt svävande. Ett exempel här: ”…sannolikt ha bidragit till”, ”Kan ha bidragit till det tragiska förloppet”, skriver dom.  

– Att de stänger hemmet tycker jag är bra förstås, det är jätteviktigt. Det har inte fungerat alls, trots att de blivit erinrade av Ivo flera gånger. Sen är det bra att de erkänner att de har gjort fel. Det trodde jag inte riktigt att de skulle göra faktiskt.

Humana ber offentligt föräldrarna om ursäkt för det som hände, men hur mycket är en sådan ursäkt värd när de själva och alla runt omkring dem visste att det som skett kunde ha förebyggts och åtgärdats redan sex år tidigare då kritiken om bristerna vid boendet framfördes för första gången till Humana om verksamheten? Väl medvetna under alla dessa år har man på Humana, på Platea, på Prästgården, på Ivo, Falu kommun, Hagfors kommun och involverade socialtjänster fortsatt att placera barn vid hemmet i hopp om att inget så pass allvarligt ska ske att man får för många ögon på sig. Humanas VD Rasmus Nerman säger:

– Vi borde, som koncern, ha följt upp och kontrollerat verksamheten tydligare. Vi borde ha agerat snabbare och mer resolut på synpunkterna. Vi borde haft en bättre uppföljning av de åtgärder som hade implementerats.

En ursäkt direkt från Humanas VD till pappa Hans-Erik är precis som Hans-Erik själv säger: ”det minsta man kan begära” och därtill säger han: ”det är noterat i alla fall”.

– Ingenting i världen kommer att få min son tillbaka, här på den här planeten.

Ja för vad med kan man säga? Istället för stöd och avlastning som kommunen skulle ha hjälp familjen med, så står två föräldrar kvar, ensamma, var för sig, utan sin son, med oändlig sorg.

John Walter, 5 år.


Bild av: Alexandra Toth – Brinn för barnen

► Del 1 – 5-årig pojke från HVB-hem död
► Del 2 – 5-årig pojke på HVB-hem i Hagfors död

Skrivet av: Anna Troedsson – Brinn för barnen
#barnensverigesvek

Autism- och Aspergerförbundet
Skriver att kompetensen om autism inom HVB-hem generellt sett är låg. Att rätt kompetens krävs visar fallet med John Walter. Man behöver förstå konsekvenserna av autism och personalen måste ha rätt verktyg för att bland annat kunna agera förebyggande och förhindra att ett barn rymmer. Även inom socialtjänsten är kunskapen om autism oftast låg. Kunskap om autism är nödvändig för att beslut om placering inte ska fattas på felaktiga grunder och utifrån barnets bästa. Det här fallet visar också att socialtjänsten inte varit lyhörd utifrån det Johns föräldrar har berättat.
Källa: Autism- och Aspergerförbundet

BBIC syftar till att:
– stärka barns delaktighet och inflytande
– förbättra samarbetet med barnet och nätverk
-skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
-bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

BBIC ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten utan måste kompletteras med annan kunskap.
Källa: Socialstyrelsen

Humanas undersökningsresultat av olyckan, huvudnoter:
– organisation – bland annat bristande lämplighetsbedömningar och åtgärder efter internkontroll
– kompetens – all personal har inte haft kunskap om hur man arbetar med olika barns problem
– systematiskt kvalitetsarbete – saknade riskanalyser, åtgärdsplaner med mera
– fysiska miljön – staket och grind otillräckliga, vattendrag i närheten
– tillsyn – ”Trötthet, mänskliga faktorn, gjorde att tillsynen brast under några minuter”. Brist i kommunikation och rutin för bemanning
Källa: Humanas utredning

Humana-koncernens kommentar till senaste händelserna:
Ulrik Bonnevier, divisionschef för barn och unga på Humana-koncernen:

– Våra verksamheters fokus ska alltid vara att ge barnen i vår omsorg en trygg miljö. Vi får aldrig tumma på kvaliteten eller säkerheten. Inom Humana finns kompetens, rutiner och lokaler anpassade för att ge barn och unga en säker och trygg omsorg. Men det som absolut inte får hända har hänt.

– Direkt efter det tragiska dödsfallet i förra veckan startade det upp tre parallella utredningar för att se vad som hänt och varför. En Lex Sarah-utredning som vi gör, en polisutredning ledd av åklagare och sedan gör IVO också en egen utredning. Därutöver tittar vi från vår sida bland annat även på om vi uppfyllt de avtal vi har med de kommuner som placerat. Platea har tagit emot barn med stora och ofta komplexa behov som krävt en hög personalbemanning. Har vi inte uppfyllt avtalen eller uppfyllt barnens behov är det helt oacceptabelt.

– Vårt huvudfokus på kort sikt har varit att hjälpa placerande kommuner att hitta nya placeringar till övriga barn i verksamheten och när detta blev klart så valde vi också att inte begära inhibition på IVO:s tillfälliga stängningsbeslut. Från och med i dag är verksamheten nedstängd. Vi kommer vända på alla stenar för att se vad som faktiskt har hänt, om och i så fall på vilket eller vilka sätt vi brustit inom hela organisationen. Vi arbetar skyndsamt, men ingen av utredningarna, varken våra egna, Ivos eller polisens är klara ännu.

Källa: Aftonbladet

FÖRDJUPAD INFORMATION – PLATEA
Platea, som har funnits i Humana-koncernen sedan slutet av 2016, driver HVB och familjehems- och öppenvårdsverksamhet i Hagfors och har cirka 70 anställda. […]
Platea har hjälpt många barn under sin verksamhetstid. Platea har varit en av ytterst få HVB-verksamheter som har tagit emot yngre barn med väldigt komplexa behov. Det har funnits ett starkt engagemang hos personalen för de placerade barnen. Personalen har förmedlat omtanke och vilja att arbeta utifrån barnens individuella behov och många barn har utvecklats positivt under sin tid i verksamheten. Sett över tid har placerande socialtjänster i stort varit nöjda med sina placeringar enligt de kundundersökningar som genomförs. Under den utredning som genomförts har intervjuad personal sagt att de trivs bra på arbetet och att det är en bra arbetsplats med kollegor som ställer upp för barnen och för varandra.
Bemanningen på Platea har generellt varit högre än på andra HVB då verksamheten har tagit emot barn med mycket omfattande behov. I en preliminär granskning av bemanningen på Platea under 2021 kan Humana inte se att verksamheten har varit underbemannad utan att den har följt det som har utlovats mot placerande kommuner. Det har funnits en tydlig korrelation mellan antal medarbetare i tjänst och ersättningsnivå. Fokus i granskningen har varit dagbemanningen. Bemanningen på natten har varit känd för placerande kommuner.
Källa: Humana

Utredningar av PLATEA HVB, HAGFORS:
2021
Barnen utsätts för tvångs och begränsningsåtgärder och hemmet får återigen kritik av Ivo på grund av att ”barn vid upprepade tillfällen har utsatts för fasthållningar och nedläggningar”. Dessutom har man inte kollat straffregistret för personal, samt har brister i lämplighetsbedömningar och i kvalitet.  
2019
Hemmet har brister i lämplighetsbedömningar vid inskrivning för tredje kontrollen i rad, skriver Ivo. Det har också förekommit upprepde nedläggningar av barn, vilket har väckt rädsla hos barngruppen som är mellan 8 och 12 år. Barnen säger att sen får man inget kvällsfika. Föreståndaren menar att man inte dragit in mat och att barnen hittat på ”stories” men bekräftar att nedläggningar förekommit ”i extrema situationer”.
2018
Hemmet följer inte tillståndet avseende målgrupp, en 5-åring var placerad på hemmet i ett år men så små barn får bara vara inskrivna akut i max två veckor. Inskrivningsbesluten måste förbättras, skriver Ivo. Verksamheten har också vid flera tillfällen lagt ner och hållit fast ett barn.
Källa: svt NYHETER

Höga vintmarginaler i HVB-bolagen
Enligt Platea ABs bokslut uppgick vinstmarginalen för 2019 till 32,9 procent, 2018 uppgick vinstmarginalen till 17,5 procent medan vinstmarginalen 2017 var 17,9 procent. Mölnbacka ungdomshem AB angav i sina bokslut att vinstmarginalen för 2019 var 9,6 procent medan vinstmarginalen uppgick till 15,1 procent under 2018. 2017 var vinstmarginalen 32,1 procent.
Källa: svt NYHETER

Så mycket kostar kommunernas placeringar
Värmlands kommuner har ett gemensamt avtal med sammantaget 113 olika HVB-hem runt om i Sverige och prisbilden varierar stort. Den minst krävande vården enligt socialtjänstlagen är som billigast på Global omsorg Sverige AB som tar 1 894 kronor per dygn för heldygnsvård medan de dyraste akutplaceringarna kostar 9 199 kronor per dygn hos Adventum vård AB Sonrisagården. På såväl Mölnbacka ungdomshem AB som Platea AB varierar priserna mellan 4 274 kronor som lägst och 4 870 kronor som högst per dygn.
Källa: svt NYHETER

PLATEAS VINSTER
2020: 29 miljoner kronor. (39 procent av omsättningen)
2019: 17 miljoner kronor. (33 procent av omsättningen)
2018: 9 miljoner kronor. (17 procent av omsättningen)
2017: 6 miljoner kronor (18 procent av omsättningen)
Källa: svt NYHETER

PLACERINGSKOSTNADER PLATEA PER BARN
Kommun Dygnskostnad Månadskostnad (30 dagar)
Nyköping: upp till 22 000 kronor 660 000 kronor
Göteborg: upp till 20 000 kronor 600 000 kronor
Södertälje: upp till 15 000 kronor 450 000 kronor
Härryda: upp till 15 000 kronor 450 000 kronor
Hässleholm: upp till 12 000 kronor 360 000 kronor
Karlstad: upp till 12 000 kronor 360 000 kronor
Arvika: upp till 9 100 kronor 273 000 kronor
Linköping: upp till 9 100 kronor 273 000 kronor
Örebro: upp till 9 100 kronor 273 000 kronor
Årjäng: upp till 6 650 kronor 199 500 kronor
Källa: svt NYHETER

Lex Sarah
Lex Sarah är en lag i Socialtjänstlagen. Den säger att anställda inom verksamheter i socialtjänsten och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har en skyldighet att rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamhet.

Den som bedriver verksamhet har en skyldighet att utreda och avhjälpa missförhållanden och om missförhållanden uppfattas som allvarliga anmäla det inträffade vidare till Ivo.

Privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan däremot inte göra en lex Sarah-anmälan till Ivo. Lagen är uppkallad efter undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 slog larm om missförhållanden på ett vårdhem.
Källa: Ivo

Artiklar:
► Aftonbladet – HVB-hem i Hagfors stänger efter femårings död
► GP – Ivo JO-anmäls efter femårings död i Hagfors
► GP – Åklagare: ”Han kan ha gått vilse”
► GT- 5-årige John Walters pappa om sorgen: ”Allt försvann från mig”
► GT- HVB-hem i Hagfors stänger efter femårings dödemårig pojke hittades död – nu stängs HVB-hemmet
► GT – Efter femåriga pojkens död – HVB-hemmet lägger ner
► Humana – Tragisk drunkningsolycka på ett av våra HVB i Hagfors
► Humana – Kommentar med anledning av att IVO beslutar att tillfälligt stänga två verksamheter i Hagfors
► Humana – Barnen vid Plateas två enheter omplaceras senast torsdag – inhibition kommer ej begäras
► Humana – Lex Sarah-utredning klar: Brister i verksamheten identifierade – verksamheten avvecklas
Humana
► svt NYHETER – Trasigt grindlås, låga staket och hål i grinden på Plateas boende
► svt NYHETER – Företagets utredning klar om femåringens död vid HVB-hemmet: Verksamheten avvecklas
► svt NYHETER – SVT erfar: Humana lägger ner Platea
► svt NYHETER – Forskare riktar kritik mot HVB-hem efter femåringens dödsfall
► svt NYHETER – Kraven efter 5-åringens död: IVO måste granska sig själv
► svt NYHETER – IVO-direktören: ”Det är företaget som ansvarar för barnen”
► svt NYHETER – Så förklarar Humana varför placering på Platea är så dyrt
► svt NYHETER – Kritiserade HVB-hemmet tog upp till 22 000 kronor per barn och dygn
► svt NYHETER – Kritiserade HVB-hemmet fick fortsätta trots åratal av larm
► svt NYHETER – Efter femåringens död: “Vi har följt de rutiner vi har”
► svt NYHETER – Femåringens pappa efter besked om stängning av HVB-hem: ”Bra att de erkänner att de gjort fel”
► svt NYHETER – Trots skandalerna – ingen vet hur många små barn som placeras på HVB-hem
► Tv4 – Humanas vd behåller miljonbonusen – trots coronastödet

Artiklar, John Walter 5 år
► Autism- och Aspergerförbundet Sverige – Kommentar om fallet med femårige John Walter
► Aftonbladet – Föräldrarna varnade för HVB-hemmet i Hagfors
► Aftonbladet – John Walter, 5, försvann från hem: ”Världens finaste pojke”
► Aftonbladet – Hagfors i sorg: ”Ligger som en skugga över staden”
► Aftonbladet – Försvunnen femåring i Hagfors hittad död
► Aftonbladet – Flera anmälningar mot 5-årige pojkens HVB-hem
► Expressen – Döde 5-åringens HVB-hem: ”Barn rymde, bilar tvärnitade”
► Expressen – HVB-hemmet tog ut stora vinster
► Expressen – Kommunen anmäler sig efter pojkens död
► Expressen – Femårig pojke hittad död – försvann i Hagfors
► Expressen – Kritik mot HVB-hemmet efter 5-åringens död: ”Det saknas utbildad personal”
► GT – John Walter, 5, försvann från hem – hittades död
► GT – Efter 5-åringens död – IVO JO-anmäls
► Humana – Tragisk drunkningsolycka på ett av våra HVB i Hagfors
► NWT – Socialchefen: ”Det är klart att vi undviker HVB-hem som har kritik ifrån IVO”
► NWT – 7 tidigare anmälningar mot HVB-hemmet – här svarar regionchefen på kritiken
► NWT – Pernilla startade HVB-hemmet i Hagfors: ”Jag trodde inte det var sant när jag hörde att de skulle få stänga”
► NWT – Bombhot mot socialkontoret i Hagfors efter femåringens död
► NWT – Efter femåringens död: Då kan vårdbolagets utredning bli klar
► NWT – Humana: ”Vi ska vända på varenda sten”
► NWT – HVB-hemmen ska vara stängda på torsdag: ”Flera olika utredningar pågår samtidigt”
► Omni – Föräldrarna varnade för HVB-hemmet i Hagfors
► Svenska Dagbladet – Professor: Ovanligt med små barn på institution
► Sveriges Radio – Stora problem på HVB-hemmet Platea i Hagfors
► Sveriges Radio – HVB-hem ifrågasätter IVO:s kritik – ”Fasthållningar av barn nödvändiga”
► Sveriges Radio – Ivo dömer ut HVB-hem i Hagfors som livsfarliga
► Sveriges Radio – Tiden snart ute för HVB-hemmet i Hagfors
► Sveriges Radio – Vårdföretaget överklagar inte att HVB-hemmet stängs
► Sveriges Radio – Föräldrarna var tveksamma till HVB-hemmet i Hagfors
► Sveriges Radio – Kommunen visste om kritiken – därför placerades femåringen på HVB-hemmet
► Sveriges Radio – Femåringens föräldrar ville inte placera sonen på HVB-hemmet
► Sveriges Radio – En femåring pojke som försvann från ett boende har hittats död
► Sveriges Radio – Många frågor efter att femåring drunknat i Hagfors
► Sveriges Radio – Försvunnen 5-åring hittad död
► Sveriges Radio – Polisen: Familjens sorg går före spekulationer
► Sveriges Radio – Pojkens död ska utredas av HVB-hemmet
► Sveriges Radio – Efter femåringens död – polisen vill ha tips från vittnen
► Sveriges Radio – Så gick det till när femåringen hittades i älven
► Sveriges Radio – Drunknade femåringen var från Falu kommun
► Sveriges Radio – Femåringen i Hagfors: Åklagaren utreder om personal inte haft uppsikt
► svt NYHETER – Döde 5-åringens pappa bad bara om en sak: ”Ha uppsikt”
► svt NYHETER – Lista: 18 hem med upprepat våld och kränkningar
► svt NYHETER – Forskare riktar kritik mot HVB-hem efter femåringens dödsfall
► svt NYHETER – HVB-bolagens miljonvinster tas upp på riksdagsnivå
► svt NYHETER – Försvunne femårige pojken i Hagfors hittad död
► svt NYHETER – Uppgifter till SVT: Femårige pojken i Hagfors hade rymt förut
► svt NYHETER – HVB-hemmet i Hagfors om döde femåringen: ”En mardröm”
► svt NYHETER – Pojken som hittades död i Hagfors var från Falu kommun
► svt NYHETER – Tidigare anställda vid Plateas HVB-hem i Hagfors om dödsolyckan: ”Inte förvånade”
► svt NYHETER – Ivo stänger Plateas HVB-hem i Hagfors – efter att femåring hittats död
► svt NYHETER – HVB-vd:n om bristerna: ”Ett misslyckande”
► svt NYHETER – Plateas vd lovar att återinvestera i Hagfors – men säger inga summor
► svt NYHETER – Hagfors i sorg efter pojkens död: ”Känner ett stort medlidande”
► svt NYHETER – Åklagaren: Vittne såg femåriga pojken i Hagfors gå ut genom en dörr
► TV 4 – Hagfors i sorg efter femåringens död: ”Otroligt tragiskt”
► TV 4 – 5-årig pojke hittad död i älv – försvann tidigt i morse

HVB-hemrelaterade artiklar
Behandlingshem 
► Sveriges Radio – Tillstånd driva HVB-hem dras in för sörmlänning
► SVT Nyheter – Vittnesmål om sexualbrott och pistolhot vid HVB-hem i Stockholm
► SVT Nyheter – Vittnar: Flickor fick blåmärken av personalen – hör larmen om Björkbacken
► svt NYHETER – Lista: 18 hem med upprepat våld och kränkningar
► svt NYHETER – HVB-vd:n om bristerna: ”Ett misslyckande”
► svt NYHETER – SVT granskar HVB-hem – tipsa vår reporter
► svt NYHETER – Var fjärde skattekrona vinst i privata HVB-hem
► svt NYHETER – Plateas vd lovar att återinvestera i Hagfors – men säger inga summor
► svt NYHETER – HVB-bolagens miljonvinster tas upp på riksdagsnivå
► svt NYHETER – IVO kritiserar värmländskt HVB-hem
► svt NYHETER – Mölnbacka ungdomshem ifrågasätter kritiken
► svt NYHETER – Boende försvarar Mölnbacka ungdomshem
► svt NYHETER – HVB-hemmen gjorde miljonvinster – men brast i kvalitet
► svt NYHETER – Fortsatt otillåtna tvångsmetoder på kritiserade HVB-hem
► svt NYHETER – Barnrättsorganisationen: ”Polisanmäl våld på HVB-hem”

HVB-hemrelaterade artiklar i samband med 5-åring i Hagfors död:
► Aftonbladet – Hagfors i sorg: ”Ligger som en skugga över staden”
► Aftonbladet – Försvunnen femåring i Hagfors hittad död
► Aftonbladet – Flera anmälningar mot 5-årige pojkens HVB-hem
► Expressen – Kommunen anmäler sig efter pojkens död
► Expressen – Femårig pojke hittad död – försvann i Hagfors
► Expressen – Kritik mot HVB-hemmet efter 5-åringens död: ”Det saknas utbildad personal”
► Sveriges Radio – En femåring pojke som försvann från ett boende har hittats död
► Sveriges Radio – Många frågor efter att femåring drunknat i Hagfors
► Sveriges Radio – Försvunnen 5-åring hittad död
► Sveriges Radio – Polisen: Familjens sorg går före spekulationer
► Sveriges Radio – Pojkens död ska utredas av HVB-hemmet
► Sveriges Radio – Efter femåringens död – polisen vill ha tips från vittnen
► Sveriges Radio – Så gick det till när femåringen hittades i älven
► Sveriges Radio – Drunknade femåringen var från Falu kommun
► Sveriges Radio – Femåringen i Hagfors: Åklagaren utreder om personal inte haft uppsikt
► svt NYHETER – Försvunne femårige pojken i Hagfors hittad död
► svt NYHETER – Uppgifter till SVT: Femårige pojken i Hagfors hade rymt förut
► svt NYHETER – HVB-hemmet i Hagfors om döde femåringen: ”En mardröm”
► svt NYHETER – Pojken som hittades död i Hagfors var från Falu kommun
► svt NYHETER – Tidigare anställda vid Plateas HVB-hem i Hagfors om dödsolyckan: ”Inte förvånade”
► svt NYHETER – Ivo stänger Plateas HVB-hem i Hagfors – efter att femåring hittats död
► svt NYHETER – HVB-vd:n om bristerna: ”Ett misslyckande”
► svt NYHETER – Plateas vd lovar att återinvestera i Hagfors – men säger inga summor
► svt NYHETER – Hagfors i sorg efter pojkens död: ”Känner ett stort medlidande”
► svt NYHETER – Tidigare anställda vid Plateas HVB-hem i Hagfors om dödsolyckan: ”Inte förvånade”
► svt NYHETER – Ivo stänger Plateas HVB-hem i Hagfors – efter att femåring hittats död
► svt NYHETER – Åklagaren: Vittne såg femåriga pojken i Hagfors gå ut genom en dörr
► TV 4 – Hagfors i sorg efter femåringens död: ”Otroligt tragiskt”
► TV 4 – 5-årig pojke hittad död i älv – försvann tidigt i morse

Intervjuer med anställda, före detta anställda, föräldrar till placerade barn i Humana-Plateas HVB-hem gjorda av Brinn för Barnen
Underlag för texten även material från Ivo, socialnämnden, Hagfors och Falu kommuner, Linkedin, Poff, företagens Twitter, Socialstyrelsen, Bolagskollen, Bolagsverket, verksamhetsakter för Platea AB, Placeringsinfo, Lagen.nu och dagsmedia se länkar ovan samt i vårt länkarkiv.