Rädda Barnen – barnperspektivets starka röst

Tack och heja er Rädda Barnen att ni lyfter barnens perspektiv gällande våld i nära relationer. Barnen glöms ofta av och ses inte som de traumatiserade brottsoffer som de är och får därför inte rätt skydd och hjälp. De tvingas träffa och ibland bo med en våldsutövande förälder.

Nedan är några förslag som Rädda Barnen lyfter fram. Bredvid många av de kvinnor som varje dags utsätts för våld av en man står ett eller flera barn.

Rädda Barnen vill att:
– Mäns våld mot kvinnor också ses ur ett barnperspektiv.
– Inget våldsutsatt barn ska tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder mot sin vilja.
– Riksdagen röstar för lagrådsremissen om barnfridsbrott, att det blir straffbart att barn bevittnar våld i nära relationer.
– Mödravård, barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och elevhälsa ställer rutinfrågor om våld i hemmet.

#brinnförbarnen #barnensrättigheter
Skrivet av: Jessica Ivarsson – Brinn för Barnen

► Sveriges Radio – Rädda Barnen: Önskar mer fokus på att upptäcka våld tidigt
► Sveriges Radio – Oppositionen kräver fler åtgärder mot våld mot kvinnor
► Sveriges Radio –Sannolikt att förslagen går igenom – “Finns stöd”