Brister inom rättsväsendet när det gäller barnets bästa

I veckan har Unicef uppmärksammat hur det svenska rättsväsendet brister när det kommer till barnens bästa. 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och det innebär att alla mål som på något sätt rör barn ska ta hänsyn till barnens bästa. Till Aftonbladet säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef, att det är flera områden inom ämnet som är eftersatta i svenska rättsväsendet. Unicef har låtit granska 462 mål där barnkonventionen nämns i olika former av domstolar under förra året, 2020. Pernilla Baralt säger att i många av dessa fall har inte barnens intressen granskats och ett flertal beslut har i stället ”slentrianmässiga formuleringar”:

– Det har tydligt framgått att det är ett enormt spektrum hur domstolar har beaktat barnens bästa, säger Pernilla Baralt.

Målen Unicef låtit utreda ur ett barnrättsperspektiv rör bland annat vräkningsdomar som inte tar hänsyn till att det finns barn med i bilden och även vårdnadstvister:

– Där ser vi att barnen väldigt sällan har hörts. Man har inte utrett barnens bästa, vilket är avgörande för att kunna göra en intresseavvägning.

I fall då barnkonventionen som mest blir tillämpad är tvångsvård enligt LVU, lagen om vård av unga. En orsak till detta tros vara att det redan innan barnkonventionen blev lag, fanns bestämmelser om att barnets bästa ska vara avgörande. Inom de områden som före 2020 redan hade lagar motsvarande barnkonventionen är domstolarna generellt bättre på att utreda och redovisa hur de har bedömt parternas olika intressen.

– Det är en kompetensfråga där vi ser att man har kommit olika långt inom olika rättsområden. Men det är också en fråga om resurser, säger hon.

► Läs artikeln här

Barnkonventionen
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal med sammanlagt 54 artiklar. Fyra grundläggande principer är: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Källa:Unicef 

Skrivet av: Anna Troedsson – Brinn för Barnen